Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bogactwo Ewangelii św. Jana (112) Nie zostawię was sierotami

ks. Edward Staniek

Chcąc mieć udział w bogac­twie Ewan­ge­lii trze­ba speł­nić jeden waru­nek. Jezus mówi: Jeże­li Mnie miłu­je­cie, będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia. Ja będę pro­sił Ojca, a inne­go Pocie­szy­cie­la da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Praw­dy, któ­re­go świat przy­jąć nie może, ponie­waż Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go zna­cie, ponie­waż u was prze­by­wa i w was będzie. Nie zosta­wię was sie­ro­ta­mi: Przyj­dę do was. Jesz­cze chwi­la, a świat nie będzie już Mnie oglą­dał. Ale wy Mnie widzi­cie, ponie­waż Ja żyję i wy żyć będzie­cie. W owym dniu pozna­cie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was (J 14,15–20).

Warun­kiem wej­ścia w bogac­two Dobrej Nowi­ny jest miłość Jezu­sa i życie Jego przy­ka­za­nia­mi. Ilu ochrzczo­nych miłu­je Jezu­sa? Ilu żyje Jego przy­ka­za­nia­mi? Tyl­ko ci, któ­rzy to czy­nią mają gwa­ran­cję, że Jezus za nimi wsta­wia się do Ojca. Jego modli­twa w naszej inten­cji zosta­je w stu pro­cen­tach wysłu­cha­na. O co Jezus pro­si Ojca? O zdro­wie, o pie­nią­dze, o miłe towa­rzy­stwo, o dobrą pra­cę? Nic z tego. On pro­si Ojca o Ducha Praw­dy, któ­ry popro­wa­dzi dzie­ło, jakie Syn Boży roz­po­czął. Ten Duch Praw­dy jest Pocie­szy­cie­lem, czy­li tym, któ­re­mu może­my w peł­ni zaufać, bo zna wyj­ście z każ­dej sytu­acji.

Zdu­mie­wa stwier­dze­nie Jezu­sa, że świat nie może przy­jąć Ducha Praw­dy, ponie­waż Go nie widzi, ani nie zna. Ci, któ­rzy kocha­ją Jezu­sa widzą Go i zna­ją. Te sło­wa zapo­wia­da­ły Zesła­nie Ducha Świę­te­go. Dla nas to wyda­rze­nie nale­ży już do histo­rii. Duch Praw­dy jest udzie­la­ny każ­de­mu ochrzczo­ne­mu i bierz­mo­wa­ne­mu, o ile on kocha Chry­stu­sa. Życie w Praw­dzie jest kolej­nym zna­kiem, po któ­rym na zie­mi roz­po­zna­je się ucznia Jezu­sa. Świat praw­dy nie zna i nie chce jej znać. Jest zapro­gra­mo­wa­ny przez księ­cia ciem­no­ści, któ­re­go Jezus nazy­wa ojcem kłam­stwa. Jego kró­le­stwo jest odwrot­no­ścią praw­dy, czy­li samym zakła­ma­niem. Z wypo­wie­dzi Jezu­sa wyni­ka, że o róż­ni­cy mię­dzy wie­rzą­cym i nie­wie­rzą­cym może mówić jedy­nie ten, kto zna Ducha Praw­dy, i że może to czy­nić jedy­nie z tymi, któ­rzy tego Ducha posia­da­ją. Zna­ją smak i war­tość Ducha Pocie­szy­cie­la, bo Praw­da jest otwar­ta na pięk­ną przy­szłość, czy­li peł­nię życia.

Nie­wie­rzą­cy, na temat Chry­stu­sa, Jego Ojca, i Ducha Świę­te­go, nie mają nic do powie­dze­nia. A jeśli wie­rzą­cy chce z nimi na te tema­ty roz­ma­wiać, to dowo­dzi, że sam do nich nale­ży. Jemu tyl­ko wyda­je się że jest wie­rzą­cym. On nie wie ani kim jest Duch Praw­dy, ani przez co Pocie­sza. Dla tego świa­ta Ewan­ge­lia jest nie­do­stęp­na. On jej nie­na­wi­dzi, tak jak nie­na­wi­dzi Jezu­sa. W każ­dym jed­nak poko­le­niu są ludzie głod­ni praw­dy i miło­ści. Duch Świę­ty zawsze jest z nimi i wcze­śniej czy póź­niej roz­pa­la w nich umi­ło­wa­nie praw­dy.

Duch Praw­dy uobec­nia Jezu­sa i pozwa­la odczy­tać sło­wa Boga zamknię­te w Piśmie Świę­tym, aktu­ali­zu­jąc je w każ­dej minu­cie i w każ­dej sytu­acji, w jakiej się znaj­du­je ten, kto praw­dę kocha. Obec­ność Ducha Świę­te­go, Ducha Praw­dy jest obec­no­ścią tak Chry­stu­sa, jak i Ojca Nie­bie­skie­go.

ks. pra­łat prof. dr hab. Edward Sta­niek