Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bogiem silne rodziny

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Jest dzi­siaj wiel­ka pochwa­ła takie­go sty­lu życia i myśle­nia, jak­by Pana Boga nie było. Wiel­ka pochwa­ła poli­tycz­nej popraw­no­ści, w ramach któ­rej czło­wiek nie powi­nien przy­zna­wać się do tego, że jest chrze­ści­ja­ni­nem, że wie­rzy. (…) Ten walec laicy­za­cji przez Euro­pę zachod­nią już prze­je­chał. Nie­ste­ty z tra­gicz­ny­mi skut­ka­mi. A my, mając świa­do­mość wie­lu zagro­żeń, mamy obo­wią­zek cał­kiem na serio wziąć woła­nie Pana Jezu­sa: „Jeśli się nie nawró­ci­cie – zgi­nie­cie”. (…) W grun­cie rze­czy to się oso­bi­ście odno­si do każ­dej i każ­de­go z nas, bo im wię­cej będzie w nas Boże­go ducha, im wię­cej praw­dzi­we­go przy­wią­za­nia do Chry­stu­sa i Ewan­ge­lii, to tym bar­dziej sami będzie­my sil­ni wewnętrz­nie, tym bar­dziej sil­ne Bogiem będą nasze rodzi­ny, (…) tym bar­dziej będzie sil­ne całe spo­łe­czeń­stwo i Kościół kato­lic­ki gło­szą­cy Chry­stu­sa w pol­skim naro­dzie. (…) Życie jak­by Pana Boga nie było, pro­wa­dzi dalej do tego, że wszyst­ko, cze­go czło­wiek chce sta­je się moż­li­we i dobre. I docho­dzi do sytu­acji, kie­dy (…) par­la­men­ty tego świa­ta uchwa­la­ją pra­wo dla kobiet, by mogły zabi­jać swo­je dzie­ci. Bo to jest ich pra­wo, prze­jaw ich wol­no­ści. Wszel­kie zło da się uspra­wie­dli­wić, kie­dy Pana Boga nie ma. Utwier­dza się ludzi, że są praw­dzi­wie wol­ni, tym­cza­sem sta­ją się zakład­ni­ka­mi swo­ich nie­pra­wo­ści, swo­je­go złe­go życia i takie naro­dy, któ­re nie chcą mieć dzie­ci po pro­stu giną z powierzch­ni zie­mi, ska­za­ne są na wymar­cie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Biór­ko­wie Wiel­kim, 25 III 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski