Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bohaterscy kapłani

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Po raz pierw­szy obcho­dzi­my dziś Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych. W histo­rii naszej Ojczy­zny było wie­lu boha­ter­skich kapła­nów, któ­rzy nawet za cenę wła­sne­go życia bro­ni­li wia­ry i nie­pod­le­głej Pol­ski. To oni doda­wa­li sił swo­im roda­kom, byli z nimi w naj­trud­niej­szych chwi­lach, słu­ży­li im posłu­gą dusz­pa­ster­ską i nie­jed­no­krot­nie prze­le­wa­li krew w obro­nie spraw, w któ­re wie­rzy­li. Pamię­ta­jąc o mar­ty­ro­lo­gii naro­du pol­skie­go, w tym pol­skich duchow­nych, modli­twą i pamię­cią ota­cza­my dzi­siaj kapła­nów, któ­rzy odda­li życie w obro­nie naszej Ojczy­zny. Niech hero­icz­ni kapła­ni, m.in. ks. Igna­cy Sko­rup­ka, św. Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be, księ­ża, któ­rzy wraz z pol­ski­mi ofi­ce­ra­mi zgi­nę­li w Katy­niu, Char­ko­wie czy Mied­no­je, bł. ks. Jerzy Popie­łusz­ko, umac­nia­ją nas w wier­nym podą­ża­niu za praw­dą i dobrem, któ­re zawsze są sil­niej­sze od zła. To oni, swo­ją posta­wą udo­wod­ni­li, że miłość do Boga, bliź­nie­go i Ojczy­zny ma ogrom­ną siłę, któ­ra potra­fi trwać wie­le lat po ich śmier­ci. Niech więc ci odważ­ni duchow­ni będą dla nas wszyst­kich wzo­rem i inspi­ra­cją do pogłę­bia­nia wia­ry i pra­cy dla dobra naszej docze­snej i wiecz­nej Ojczy­zny.

Frag­ment wypo­wie­dzi w związ­ku z obcho­dzo­nym w tym roku po raz pierw­szy Naro­do­wym Dniem Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych, 19 X 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski