Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Brakuje nam prawdy

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Mama poma­ga dzie­ciom roz­wi­jać się i chce, by wzra­sta­ły, dla­te­go wycho­wu­je je tak, by nie ule­ga­ły leni­stwu, nie poprze­sta­wa­ły na wygod­nym życiu, zado­wa­la­jąc się tyl­ko posia­da­niem rze­czy. Mama pie­lę­gnu­je dzie­ci, by potra­fi­ły brać na sie­bie odpo­wie­dzial­ność i dążyć do wiel­kich ide­ałów. Mama myśli też o zdro­wiu dzie­ci, ucząc je sta­wia­nia czo­ła życio­wym trud­no­ściom. Dobra mama poma­ga podej­mo­wać osta­tecz­ne decy­zje w wol­no­ści. (…) Zamiast sku­piać się na spo­rach i kon­flik­tach, któ­re nie­uchron­nie towa­rzy­szą życiu spo­łecz­ne­mu, zwróć­my uwa­gę na poważ­niej­szy pro­blem, jakim jest sytu­acja, w któ­rej milk­ną spo­ry o praw­dę. W Pol­sce bar­dziej bra­ku­je nam praw­dy niż poko­ju i zgo­dy. (…) Kolo­ni­za­cje ide­olo­gicz­ne patrzą tyl­ko na teraź­niej­szość, negu­ją nato­miast prze­szłość i przy­szłość. Usi­ło­wa­niem czy­nie­nia wszyst­kich rów­ny­mi i zama­zy­wa­niem tego, co róż­ne, popeł­nia­ją grzech bluź­nier­stwa prze­ciw­ko Stwór­cy, bo dążą do zmia­ny stwo­rze­nia takie­go, jakim je Pan Bóg uczy­nił. A prze­ciw ide­olo­gicz­nej kolo­ni­za­cji – co już mia­ło miej­sce w naszych dzie­jach – jest tyl­ko jed­no lekar­stwo: świa­dec­two, to zna­czy męczeń­stwo.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji zakoń­cze­nia pere­gry­na­cji kopii Cudow­ne­go Obra­zi Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej w die­ce­zji byd­go­skiej, 8 IV 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski