Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bronić krzyża we własnym sercu

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Jeste­ście orga­ni­za­cją ludzi wol­nych duchem, zwią­za­nych z Bogiem. Pod­kreśl­my, że góry jak żad­ne inne miej­sce na świe­cie, mówią o Bogu jako Stwór­cy. Mówią o pięk­nie. Te nasze pol­skie góry, a zwłasz­cza Gie­wont, mówią o Chry­stu­sie. Bo tam wasi ojco­wie posta­wi­li w 1901 roku krzyż. Z jego wyso­ko­ści Chry­stus patrzy na całą pol­ską zie­mię, na Pod­ha­le, rów­ni­ny, aż po Bał­tyk. Jakież wiel­kie zobo­wią­za­nie pły­nie z tej obec­no­ści krzy­ża tutaj, na Pod­ha­lu – dla ludzi Pod­ha­la, ale i dla wszyst­kich Pola­ków – by bro­nić krzy­ża. Bro­nić we wła­snym ser­cu. By nie zatra­cić w sobie wia­ry, nadziei i miło­ści. (…) Z wiel­ką rado­ścią myśli­my tak­że o tym, że dzi­siaj będzie poświę­co­ny kolej­ny sztan­dar oddzia­łu Związ­ku Pod­ha­lan, bo to świad­czy o tym, że ta tra­dy­cja Związ­ku, ist­nie­ją­ca sto lat jest żywa, trwa­ła, prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na poko­le­nie. I niech tak będzie. Niech trwa tak, jak trwa w nas nadzie­ja, że zapa­trze­ni w dobre­go Jezu­sa, Jego ofiar­ne poświę­ce­nie, dopro­wa­dzi nas do chwi­li, gdy Chry­stus posta­wi nas swo­jej pra­wej stro­nie i powie: „byli­ście wier­ni w małych rze­czach, dostąp­cie rado­ści swe­go Pana na wiecz­ność całą”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w sank­tu­arium na Krzep­tów­kach w Zako­pa­nem pod­czas Mszy św, na 100-lecie Związ­ku Pod­ha­lan, 14 lip­ca 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski