Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Brońmy dzieci przed deprawacją

Brońmy dzieci przed deprawacją

W ostat­nich mie­sią­cach nasi­la­ją się zagro­że­nia dla dobra dzie­ci wyni­ka­ją­ce z wpro­wa­dza­nia do szkół zajęć inge­ru­ją­cych w spo­sób nie­wła­ści­wy w sfe­rę jego sek­su­al­no­ści i roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go. W nie­któ­rych miej­scach w Pol­sce per­mi­syw­na edu­ka­cja sek­su­al­na będzie orga­ni­zo­wa­na przez samo­rzą­dy od 1 wrze­śnia. Zaję­cia te – orga­ni­zo­wa­ne za pośred­nic­twem orga­ni­za­cji zewnętrz­nych lub wdra­ża­ne bez­po­śred­nio przez szko­ły samo­rzą­do­we – mogą wystę­po­wać pod wie­lo­ma nazwa­mi i w wie­lu for­ma­tach orga­ni­za­cyj­nych. (…) Edu­ka­cja i wycho­wa­nie, czy­li kształ­to­wa­nie postaw, są w pol­skim sys­te­mie praw­nym trak­to­wa­ne jako kom­pe­ten­cja rodzi­ców, a rola szko­ły w tym zakre­sie jest wyłącz­nie pomoc­ni­cza. (…). Pod­sta­wo­wym instru­men­tem, z któ­re­go może sko­rzy­stać każ­dy rodzic, jest zło­że­nie oświad­cze­nia wycho­waw­cze­go przy­po­mi­na­ją­ce­go, że na udział dziec­ka w jakich­kol­wiek zaję­ciach nie­obo­wiąz­ko­wych potrzeb­na jest zgo­da rodzi­ca lub opie­ku­na praw­ne­go, któ­rą poprze­dzić powin­no prze­ka­za­nie mu szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat ich pro­gra­mu oraz pod­mio­tu, któ­ry ma je pro­wa­dzić. Zgo­da na zaję­cia dodat­ko­we nie powin­na mieć cha­rak­te­ru „ogól­ne­go” ani „blan­kie­to­we­go”, co jest w nie­któ­rych szko­łach prak­ty­ko­wa­ne – rodzic powi­nien wyra­zić zgo­dę na udział w każ­dym cyklu zajęć osob­no. Nie­zwią­za­ne z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą tre­ści demo­ra­li­zu­ją­ce dziec­ko mogą się poja­wić tak­że pod­czas zajęć obo­wiąz­ko­wych. Jeże­li doj­dzie do takiej sytu­acji, rodzic powi­nien zawia­do­mić organ nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go oraz orga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się ochro­ną praw rodzi­ców. Trze­ba przy­po­mnieć, że wysta­wie­nie dziec­ka na demo­ra­li­zu­ją­ce tre­ści może sta­no­wić naru­sze­nie dóbr oso­bi­stych jego i rodzi­ców, a w kon­se­kwen­cji skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­no­praw­ną orga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę lub orga­ni­za­cji pro­wa­dzą­cej zaję­cia. Waż­ną pomo­cą dla wszyst­kich rodzi­ców może być tak­że zapo­zna­nie się z opra­co­wa­nia­mi doty­czą­cy­mi praw, któ­re przy­słu­gu­ją im w pro­ce­sie edu­ka­cji. Rów­nie waż­ne jest włą­cze­nie się już na począt­ku roku w pra­ce „tró­jek kla­so­wych” i rad rodzi­ców, któ­rym prze­pi­sy dają sze­ro­kie kom­pe­ten­cje i pozwa­la­ją istot­nie wpły­wać na sytu­ację w szko­le. Współ­pra­ca szko­ły z jakim­kol­wiek sto­wa­rzy­sze­niem lub inną orga­ni­za­cją wyma­ga wyra­że­nia przez radę rodzi­ców pozy­tyw­nej opi­nii (art. 86 Pra­wa oświa­to­we­go). To rada rodzi­ców w poro­zu­mie­niu z radą peda­go­gicz­ną uchwa­la m.in. pro­gram wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny szko­ły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Pra­wa oświa­to­we­go). Rodzi­ce mogą pod­czas prac nad tym doku­men­tem wyklu­czyć pro­wa­dze­nie w szko­le depra­wu­ją­cych zajęć oraz przy­po­mnieć, że wycho­wa­nie czło­wie­ka powin­no być reali­zo­wa­ne w spo­sób inte­gral­ny. Rada może tak­że wystę­po­wać do dyrek­to­ra i innych orga­nów szko­ły lub pla­ców­ki, orga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę lub pla­ców­kę oraz orga­nu spra­wu­ją­ce­go nad­zór peda­go­gicz­ny z wnio­ska­mi i opi­nia­mi we wszyst­kich spra­wach szko­ły lub pla­ców­ki (art. 84 ust. 1 Pra­wa oświa­to­we­go). Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu w jej pra­ce rodzi­ce mogą nie tyl­ko moni­to­ro­wać sytu­ację szko­ły, ale też zapo­bie­gać poja­wie­niu się tre­ści demo­ra­li­zu­ją­cych. Sku­tecz­na ochro­na dzie­ci przed depra­wa­cją wyma­ga od rodzi­ców nie tyl­ko wie­dzy, ale też zaan­ga­żo­wa­nia. Obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pozwa­la­ją rodzi­com sku­tecz­nie wpły­wać na sytu­ację w szko­le, w tym ofe­ru­jąc środ­ki praw­ne umoż­li­wia­ją­ce powstrzy­ma­nie godzą­cej w dobro dzie­ci sek­su­ali­za­cji prze­strze­ni szkol­nej.

Oświad­cze­nie opra­co­wa­ne przez fun­da­cję Pro – Pra­wo do Życia, któ­re war­to wydru­ko­wać, pod­pi­sać i zło­żyć w szko­le moż­na zna­leźć na stro­nie:

https://www.niedziela.pl/download/dokumenty/oswiadczenie_rodzica.pdf

Hen­ryk Bej­da