Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Brońmy Polski przed powrotem ateizmu i bolszewizmu

ks. inf. Ireneusz Skubiś

W wiel­kie świę­to, peł­ne wspa­nia­łej tra­dy­cji wpi­sa­nej w pol­ską kul­tu­rę – w uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, czy­li Świę­to Trzech Kró­li 2019 r. – ruch lewi­co­wy w Pol­sce wypo­wie­dział woj­nę Kościo­ło­wi kato­lic­kie­mu. Wezwa­nie do wal­ki z Kościo­łem – m.in. z lek­cja­mi reli­gii  w szko­le – nosi zna­mio­na pro­wo­ka­cji, gdyż wła­śnie w tym dniu aż w 752 pol­skich miej­sco­wo­ściach  i 22 sku­pi­skach polo­nij­nych na świe­cie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły przez wier­nych pięk­ne i wymow­ne orsza­ki Trzech Kró­li.

Orga­ni­za­to­rzy ata­ku na Kościół – cho­dzi o pro­jekt usta­wy, któ­ry ma być „pierw­szym roz­dzia­łem Kościo­ła od pań­stwa” – zapo­mnie­li, że w Pol­sce ponad 92 proc. oby­wa­te­li to chrze­ści­ja­nie – kato­li­cy. Pro­wo­ka­to­rzy swo­ją wro­gość wobec pań­stwa i Kościo­ła zasa­dza­ją na postu­la­cie tzw. świec­ko­ści pań­stwa. Czyż­by więc życze­niem tych ludzi był powrót do cza­sów komu­ni­stycz­nych? Komu to potrzeb­ne?

Reli­gij­ność to bar­dzo waż­ny ele­ment życia spo­łe­czeń­stwa. Dzię­ki wie­rze, któ­ra zobo­wią­zu­je do zacho­wań moral­nych, ludzie żyją popraw­nie, co zapew­nia  ład i porzą­dek, i wspie­ra sys­te­my praw­ne porząd­ku­ją­ce nasze życie. Poważ­ni i odpo­wie­dzial­ni ludzie zapew­ne wie­dzą, jak wie­le to zna­czy, gdy cho­dzi o nasze życie spo­łecz­ne. Wspo­mnij­my tu tyl­ko bol­sze­wic­ki spo­sób życia w komu­ni­stycz­nej Rosji i jego efek­ty w życiu spo­łecz­nym. Czyż­by pro­wo­ka­to­rzy z cza­su uro­czy­sto­ści Trzech Kró­li nie rozu­mie­li, jaką rolę speł­nia reli­gia i pod­sta­wo­we pra­wi­dła moral­ne w reali­za­cji  porząd­ku życia pań­stwo­we­go i naro­do­we­go? Ale przede wszyst­kim trze­ba zapy­tać, kogo oni repre­zen­tu­ją, jeże­li zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków to ludzie wyzna­ją­cy wia­rę chrze­ści­jań­ską?

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.