Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Brzoza – pomoc w reumatyzmie

Brzoza/fot. Z.T. Nowak

W cza­sach, kie­dy milio­ny ludzi uskar­ża­ją się na bóle zwią­za­ne z reu­ma­ty­zmem, a więc z reu­ma­to­idal­nym zapa­le­niem sta­wów, praw­dzi­wym dobro­dziej­stwem sta­je się brzo­za, któ­rej może­my mieć teraz pod dostat­kiem. Nie zmar­nuj­my takiej oka­zji!

Lek za dar­mo

Naj­więk­sze uzna­nie w medy­cy­nie ma popu­lar­na w Pol­sce brzo­za bro­daw­ko­wa­ta Betu­la ver­ru­co­sa. Two­rzy oka­za­łe drze­wa ze zwi­sa­ją­cy­mi gałąz­ka­mi – stąd cza­sem nazy­wa się ją potocz­nie pła­czą­cą. Liście ma zwy­kle rom­bo­idal­ne, ząb­ko­wa­ne brze­giem. W lecze­niu wyko­rzy­stu­je się naj­czę­ściej liście brzo­zy. Naj­le­piej zbie­rać je od maja do koń­ca czerw­ca, kie­dy są jesz­cze pokry­te lep­ką żywi­cą. Moż­na je suszyć w miej­scach prze­wiew­nych lub też sto­so­wać świe­że.

Od wie­ków radzo­no ludziom, któ­rym doskwie­ra­ły bóle zwią­za­ne np. z reu­ma­ty­zmem, artre­ty­zmem, by sypia­li na świe­żo ścię­tych, mło­dych, ulist­nio­nych gałąz­kach brzo­zy co naj­mniej przez kil­ka tygo­dni. Dobre efek­ty lecz­ni­cze daje rów­nież sypia­nie na podusz­kach i mate­ra­cach wypeł­nio­nych świe­ży­mi liść­mi brzo­zo­wy­mi. Do tego celu moż­na uży­wać tak­że usu­szo­nych liści, byle­by nie były zbyt dłu­go prze­cho­wy­wa­ne.

Po takiej regu­lar­nej kura­cji wie­lu ludzi zauwa­ży­ło u sie­bie nie tyl­ko ustą­pie­nie upo­rczy­wych bólów i sta­nu zapal­ne­go sta­wów, ale tak­że pro­ble­mów z zasy­pia­niem, a sen przy tym był bar­dziej krze­pią­cy i spo­koj­ny. Liście brzo­zy wcho­dzą w skład wie­lu goto­wych mie­sza­nek zio­ło­wych, któ­re dzia­ła­ją prze­ciw­reu­ma­tycz­nie i prze­ciw­za­pal­nie.

W upo­rczy­wych bólach stóp i ich obrzę­kach war­to wypró­bo­wać inny spo­sób: do weł­nia­nych bądź baweł­nia­nych (cie­płych) skar­pe­tek nasy­pać spo­ro świe­żych, mło­dych liści brzo­zy i zakła­dać je codzien­nie do spa­nia. Po kil­ku tygo­dniach sto­py sta­ną się wypo­czę­te, bez obrzę­ków, mniej obo­la­łe. Taki sam spo­sób dobrze jest zasto­so­wać tak­że w dnie (ska­za mocza­no­wa lub poda­gra), w któ­rej wystę­pu­je trud­ny cza­sem do znie­sie­nia ból i stan zapal­ny  duże­go pal­ca u nogi.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Zbi­gniew Tomasz Nowak