Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Budowanie nowej Europy

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Pro­ro­cze sło­wa Apo­ka­lip­sy nie doty­czą wyłącz­nie odle­głych cza­sów koń­ca pierw­sze­go wie­ku po Chry­stu­sie. Ich zna­cze­nie jest znacz­nie szer­sze. Ów Smok to nie tyl­ko wro­ga chrze­ści­jań­stwu wła­dza daw­nych prze­śla­dow­ców Kościo­ła, ale to tak­że wszyst­kie anty­chrze­ści­jań­skie dyk­ta­tu­ry mate­ria­li­stycz­ne wszyst­kich epok. (…) Ten sam Smok – poko­na­ny już raz w nie­bie – tak­że dzi­siaj ujaw­nia się na nowe spo­so­by. Ist­nie­je w posta­ci ide­olo­gii mate­ria­li­stycz­nych, któ­re mówią: to nie­do­rzecz­ne myśleć, że Bóg ist­nie­je; to wszyst­ko jest prze­sta­rza­łe i nie­no­wo­cze­sne. Ide­olo­gie te – wyko­rzy­stu­jąc kul­tu­rę pono­wo­cze­sno­ści – chcą dopro­wa­dzić Euro­pę do total­nej seku­la­ry­za­cji. (…) Ata­ku­jąc oso­bę ludz­ką, ide­olo­gia ta rezy­gnu­je z rodzi­ny, a wybie­ra jed­nost­kę, od mał­żon­ków prze­cho­dzi do part­ne­rów, od mał­żeń­stwa do wol­nej miło­ści, od szczę­ścia do dobre­go samo­po­czu­cia i jako­ści życia, od wła­dzy rodzi­ciel­skiej do praw dziec­ka, od daru z sie­bie do pra­wa do wła­sne­go cia­ła, od sumie­nia do wol­ne­go wybo­ru, od kom­ple­men­tar­no­ści męż­czy­zny i kobie­ty do umo­wy mię­dzy płcia­mi, od pro­kre­acji prze­cho­dzi do repro­duk­cji, od uzna­nych war­to­ści do eks­pe­ry­men­to­wa­nia. (…) Nad­szedł już czas, aby porzu­cić uto­pij­ne ide­olo­gie, by z odwa­gą i entu­zja­zmem roz­po­cząć dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją­ce nie tyle powrót do spo­łecz­no-poli­tycz­nych struk­tur z prze­szło­ści, ale powró­cić do pier­wot­ne­go pla­nu Stwór­cy. (…) Tutaj, na Jasnej Górze – w obli­czu naszej Mat­ki i Kró­lo­wej – potwier­dza­my naszą wolę budo­wa­nia nowej Euro­py.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze, 3 V 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski