Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Budujmy jedność

Żad­ne roz­dar­cie nie pro­wa­dzi do powsta­nia dru­gie­go, inne­go, jakie­goś lep­sze­go Chry­stu­so­we­go Kościo­ła. Waż­ne jest, by każ­da wspól­no­ta pod­ję­ła kro­ki prze­zwy­cię­ża­ją­ce wszyst­kie pró­by roz­bi­cia jed­no­ści. Reflek­sja histo­rycz­na zawsze obec­na jest, a przy­naj­mniej powin­na być, w każ­dej spo­łecz­no­ści. Praw­da o tym, co się tutaj wyda­rzy­ło, za dru­ta­mi nie­miec­kie­go nazi­stow­skie­go obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go i zagła­dy Auschwitz-Bir­ke­nau, zbu­do­wa­ne­go na obrze­żach Oświę­ci­mia, nie powin­na nas w żaden spo­sób dzie­lić. Podej­mij­my wysi­łek budo­wa­nia jed­no­ści wszę­dzie tam, gdzie jeste­śmy na co dzień obec­ni. Ofia­ra życia tych ludzi, poprze­dzo­na okrut­nym męczeń­stwem, niech sta­nie się siłą jed­no­czą­cą współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo, nie tyl­ko żyją­ce nad Wisłą. Praw­da histo­rycz­na nale­ży się przede wszyst­kim tym, któ­rzy prze­ży­li sami gehen­nę obo­zów. Ludzie róż­nych naro­do­wo­ści zna­leź­li się za dru­ta­mi obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go nie dla­te­go, że źle uczy­ni­li, ale dla­te­go, że żyli i kim byli. Nigdy i nigdzie, a zwłasz­cza w ich obec­no­ści, nie wol­no o tych wyda­rze­niach kła­mać. O histo­rii trze­ba zawsze mówić jed­nym gło­sem i zgod­nie z fak­ta­mi, ina­czej będzie­my doświad­czać niko­mu nie­po­trzeb­ne­go podzia­łu. (…) Jed­ność i zgo­da to nie tyl­ko nasza ludz­ka spra­wa, to rów­nież wiel­kie pra­gnie­nie kocha­ją­ce­go nas bez­gra­nicz­nie miło­sier­ne­go Boga. Otwie­ra­jąc się na moc Jego łaski, podej­mij­my – na mia­rę naszych moż­li­wo­ści – wysi­łek budo­wa­nia jed­no­ści wszę­dzie tam, gdzie jeste­śmy na co dzień obec­ni.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w przed­dzień ofi­cjal­nych obcho­dów 75. rocz­ni­cy wyzwo­le­nia Auschwitz-Bir­ke­nau, 26 I 2020 r.

ks. bp Piotr Gre­ger
Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej