Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Budujmy Polskę w oparciu o poszanowanie prawa Bożego

Bóg dał nasze­mu naro­do­wi czło­wie­ka, któ­ry prze­pro­wa­dził nas przez czer­wo­ne morze komu­ni­zmu. Za kil­ka mie­się­cy kard. Ste­fan Wyszyń­ski, bo o nim myślę, zosta­nie ogło­szo­ny bło­go­sła­wio­nym. W 1980 r., nie­mal rok przed swo­ją śmier­cią, do mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej mówił: „Módl­cie się o praw­dzi­wą rewo­lu­cję sumień. […] Mam wra­że­nie, że tak zwa­na rewo­lu­cja sumień ma za zada­nie przy­wró­cić wol­ność samo­dziel­ne­go myśle­nia, wol­ność kul­tu­ry naro­do­wej, dzia­łań poli­tycz­nych, wol­ność we wza­jem­nej miło­ści i sza­cun­ku dla każ­de­go czło­wie­ka” (War­sza­wa, 3 sierp­nia 1980 r.). Potrze­ba i nam dzi­siaj takiej „rewo­lu­cji sumień”. Współ­cze­sna Pol­ska, Ojczy­zna nasza umi­ło­wa­na, potrze­bu­je rewo­lu­cji sumień! Kie­dy sły­szy­my i widzi­my, jak wie­lu mło­dych ludzi prze­sta­je prak­ty­ko­wać wia­rę i cho­dzić do kościo­ła, czy nie jest to wina podwój­nych sumień star­szych poko­leń, któ­re nie umia­ły prze­ka­zać im jasnych zasad moral­nych? Czy nie za bar­dzo zaję­li­śmy się budo­wa­niem dobro­by­tu naszej wol­nej Ojczy­zny, a tro­skę o sumie­nie zrzu­ci­li­śmy na rówie­śni­ków mło­dych, media, Inter­net? Czy umie­li­śmy poka­zać mło­dym przy­kła­dy ludzi sumie­nia z tam­tych cza­sów: któ­rzy nie pod­ję­li współ­pra­cy ze zbrod­ni­czym sys­te­mem, któ­rzy zacho­wa­li pion moral­ny i nie robi­li karie­ry kosz­tem sumie­nia? Jakie war­to­ści, jakie narzę­dzia do kształ­to­wa­nia pra­we­go sumie­nia przed­sta­wia­my mło­dym na lek­cjach szkol­nych czy kate­che­zie? Czy dziś kard. Wyszyń­ski nie powie­dział­by nam gorz­kich słów, że nie zdo­by­li­śmy się na „rewo­lu­cję sumień”? (…) Dzię­kuj­my Bogu za to, co zbu­do­wa­li­śmy, za Pol­skę, któ­ra rośnie i kwit­nie na róż­nych odcin­kach. (…)  buduj­my Pol­skę w opar­ciu o posza­no­wa­nie pra­wa natu­ral­ne­go, pra­wa Boże­go i pro­wadź­my cią­gle „rewo­lu­cję sumień”! Niech nam się przy­śni, wyma­rzy i ziści taka wła­śnie Pol­ska: w któ­rej sza­nu­je się pra­wo Boże, a ludzie sumie­nia wspól­nie dba­ją o jej wol­ność i byt. Niech nas w tym wspie­ra­ją świę­ci patro­ni naszej Ojczy­zny.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 101. rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, Płock, 11 XI 2019 r.

ks. bp Miro­sław Milew­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Płoc­kiej