Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

By runęły wszelkie mury

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Jezus poprzez swe cier­pie­nie, śmierć na krzy­żu, zmar­twych­wsta­nie i wnie­bo­wstą­pie­nie oba­lił mur dzie­lą­cy Boga i ludzi. Św. Paweł pisał, że wszy­scy, któ­rzy byli dale­ko od Boga, sta­li się Mu bli­scy przez krew Chry­stu­sa. Zba­wi­ciel pojed­nał ze sobą tak­że ludzi „jest bowiem naszym poko­jem. On, któ­ry obie czę­ści [ludz­ko­ści] uczy­nił jed­no­ścią, bo zbu­rzył roz­dzie­la­ją­cy je mur – wro­gość” – pisał Apo­stoł Naro­dów. (…)  Jan Paweł II w 1979 roku mówił na pla­cu Zwy­cię­stwa, że czło­wiek ani naród nie jest w sta­nie się zro­zu­mieć bez Chry­stu­sa. W zakoń­cze­niu homi­lii Papież pro­sił, by na tę zie­mię zstą­pił Duch Świę­ty. Wie­dział, że gdy ludzie otwo­rzą ser­ca dla Chry­stu­sa, runą mury podzia­łów. (…) Budu­jąc Pol­skę wol­ną i spra­wie­dli­wą nale­ży prze­ciw­sta­wiać się anty­kul­tu­rze fake new­sów, cyni­zmu, a wręcz medial­nej prze­mo­cy. Chce­my na prze­kór temu budo­wać Pol­skę na fun­da­men­tach Chry­stu­so­wej praw­dy i miło­ści. Wszyst­ko po to, aby wresz­cie moż­na było kie­dyś z ogrom­ną wdzięcz­no­ścią wobec Boga i ludzi powtó­rzyć sło­wa śpie­wa­ne przed laty przez tych wspa­nia­łych i nie­złom­nych ludzi, któ­rzy w cza­sie nocy sta­nu wojen­ne­go, na prze­kór wszyst­kie­mu, gło­si­li świa­tu – zarów­no swo­im prze­śla­dow­com, jak i tym, co stra­ci­li nadzie­ję w lep­szą przy­szłość naszej Ojczy­zny: „A murów nie ma, nie ma, nie ma…”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w kate­drze na Wawe­lu. w 38. rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go, 13 XII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski