Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Całkowite oddanie

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Ofia­ro­wa­nie Jezu­sa Bogu ma swo­ją dłu­gą pre­hi­sto­rię. Roz­po­czy­na się ona wraz z oca­le­niem pier­wo­rod­nych dzie­ci Izra­eli­tów w Egip­cie za cza­sów Moj­że­sza. Od tego momen­tu wszy­scy pier­wo­rod­ni sta­li się wła­sno­ścią Boga i prze­cho­dzi­li na Jego wyłącz­ną służ­bę. Pra­wo doty­czą­ce poświę­ce­nia pier­wo­rod­nych dzie­ci płci męskiej znaj­du­je się w Księ­dze Wyj­ścia: „Pan tak powie­dział do Moj­że­sza: Poświęć­cie Mi wszyst­ko pier­wo­rod­ne. U synów Izra­ela do Mnie nale­żeć będą pier­wo­ci­ny łona mat­czy­ne­go – zarów­no czło­wiek, jak i zwie­rzę” (Wj 13,1–2). (…) Ewan­ge­li­sta Łukasz zda­je się skrzęt­nie prze­mil­czeć cere­mo­nię wyku­pu pier­wo­rod­ne­go, jakim był Jezus. Naj­praw­do­po­dob­niej spo­wo­do­wa­ne jest to tym, że pra­gnie on uświa­do­mić czy­tel­ni­kom, iż Jezus nie został pod­da­ny tej cere­mo­nii, pozo­sta­jąc zawsze wła­sno­ścią Boga. Bóg Ojciec nie prze­stał nigdy być Jego Rodzi­cem. Argu­men­ta­cję tę potwier­dza­ją sło­wa Jezu­sa skie­ro­wa­ne do Rodzi­ców, kie­dy zna­leź­li Go w świą­ty­ni jero­zo­lim­skiej, gdzie pozo­stał pod­czas piel­grzym­ki w wie­ku dwu­na­stu lat: „Cze­mu­ście Mnie szu­ka­li? Czyż nie wie­dzie­li­ście, że powi­nie­nem być w tym, co nale­ży do moje­go Ojca?” (Łk 2,49).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w poznań­skiej kate­drze w świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go 2 II 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski