Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chińszczyzna z ryżem

Chińszczyzna z ryżem

Skład­ni­ki:

1 mała cebu­la
1–2 ząb­ki posie­ka­ne­go czosn­ku
4–6 mise­czek (1–1½ l) kawał­ków warzyw
¾ misecz­ki (175 g) suro­we­go, chu­de­go, czer­wo­ne­go mię­sa, kur­cza­ka lub ryby, cien­ko pokro­jo­ne­go
1 opa­ko­wa­nie (4½ g) bulio­nu woło­we­go lub roso­łu z kury o obni­żo­nej zawar­to­ści soli
2 łyż­ki (25 ml) wody
2 łyżecz­ki (10 ml) mąki kuku­ry­dzia­nej
¼ szklan­ki (50 ml) zim­nej wody
1 łyż­ka (15 ml) sosu sojo­we­go o obni­żo­nej zawar­to­ści sodu
¼ łyżecz­ki (1 ml) mie­lo­ne­go imbi­ru

Przy­go­to­wa­nie:

Cebu­lę i czo­snek oraz 4 szklan­ki (1 l) warzyw drob­no posie­kaj, ewen­tu­al­nie pokrój na pla­ster­ki. Ja zwy­kle do jed­nej z miski wkła­dam te warzy­wa, któ­re wyma­ga­ją dłuż­sze­go goto­wa­nia, takie jak mar­chew­ki i bro­ku­ły. Do dru­giej wsy­pu­ję warzy­wa potrze­bu­ją­ce krót­szej obrób­ki ter­micz­nej, na przy­kład kieł­ki fasol­ki. Obie miski usta­wiam sobie gdzieś z boku.

Suro­we mię­so (albo inne źró­dło biał­ka) umieść w zim­nym woku lub na patel­ni zwy­kłej. Posyp roz­drob­nio­ną kost­ką roso­ło­wą i wymie­szaj. Dodaj 2 łyż­ki (25 ml) wody. Pod­grze­waj przez oko­ło 3 minu­ty. Jeśli zamiast suro­we­go mię­sa korzy­stasz z resz­tek z poprzed­nie­go dnia, nie musisz ich naj­pierw pod­sma­żać.

Dodaj cebu­lę, czo­snek i warzy­wa z pierw­szej miski. Wymie­szaj i gotuj na moc­nym ogniu przez 5 do 10 min, aż mie­szan­ka będzie goto­wa. Teraz dodaj zawar­tość dru­giej miski z warzy­wa­mi.

W małej misecz­ce wymie­szaj mąkę kuku­ry­dzia­ną, ¼ szklan­ki (50 ml) zim­nej wody, sos sojo­wy i imbir. Wlej do woka. Gotuj przez minu­tę lub dwie.

 „Zdro­wo bez sło­dze­nia. Kom­plet­ny plan posił­ków dla osób z wyso­kim pozio­mem cukru”, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl