Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chrystus jest światłością

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pod­czas tej Eucha­ry­stii, chce­my za star­cem Syme­onem powtó­rzyć sło­wa: nasze oczy prze­nik­nię­te wia­rą ujrza­ły Chry­ste, Two­je zba­wie­nie, któ­re przy­go­to­wa­łeś dla wszyst­kich! Jesteś świa­tło­ścią dla pogan! Jesteś chwa­łą ludu Twe­go Izra­ela! Jesteś chwa­łą nowe­go ludu, któ­ry zało­ży­łeś mocą swo­jej krwi! Jesteś chwa­łą Kościo­ła! (…) Do Świę­tej Rodzi­ny pod­szedł Syme­on, któ­ry, oświe­co­ny łaską Ducha Świę­te­go, roz­po­znał w Jezu­sie Mesja­sza: świa­tło na oświe­ce­nie pogan i zba­wie­nie. Odku­pie­nie ludz­ko­ści doko­na­ło się na Gol­go­cie – innym ze wzgórz Morii. Chry­stus uczest­ni­czył w naszej ludz­kiej natu­rze, będąc podob­nym do nas we wszyst­kim oprócz grze­chu. Będąc jed­nym z nas, mógł zło­żyć ofia­rę z sie­bie same­go, mógł stać się miło­sier­nym i wier­nym Arcy­ka­pła­nem wobec Boga na prze­bła­ga­nie naszych grze­chów, a tym samym poko­nał tego, co dzier­żył wła­dzę nad śmier­cią – dia­bła i uwol­nił nas od lęku przed śmier­cią. (…) Każ­da Msza św. jest bez­kr­wa­wą ofia­rą Jezu­sa, uobec­nia­ją­cą wyda­rze­nia Gol­go­ty, Wie­czer­ni­ka i Zmar­twych­wsta­nia. Po prze­isto­cze­niu wier­ni wypo­wia­da­ją sło­wa: „Gło­si­my śmierć two­ją, Panie Jezu, wyzna­je­my Two­je zmar­twych­wsta­nie i ocze­ku­je­my Twe­go przyj­ścia w chwa­le”. Chrzest jest momen­tem, w któ­rym nowo ochrzczo­ny umie­ra i zmar­twych­wsta­je z Chry­stu­sem, a dzię­ki Jego ofie­rze, umac­nia swo­ją więź z inny­mi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, 2 II 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski