Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chrystusowa mądrość

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Los każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na zosta­je zwią­za­ny z Chry­stu­sem poprzez sakra­ment Chrztu. Jezus mówi jed­no­znacz­nie, że Jego ucznio­wie mają być dla świa­ta solą i świa­tłem. Być solą dla świa­ta, któ­ra nada­je temu świa­tu chrze­ści­jań­ski smak, a jed­no­cze­śnie spra­wia, że ten świat cał­ko­wi­cie się nie popsu­je, nie popad­nie w nie­oby­czaj­ność, czy ludz­kie mądro­ści, któ­re ten świat pro­wa­dzi­ły i pro­wa­dzą do zgu­by. Chry­stus pod­kre­ślił, że sól któ­ra tra­ci smak nada­je się jedy­nie do wyrzu­ce­nia. (…) Chrze­ści­ja­nie muszą być tak­że świa­tłem na wzór Jezu­sa, któ­ry jest świa­tło­ścią świa­ta. Mamy świe­cić, dawać świa­dec­two o Chry­stu­sie. (…) Zna­czy to, że musi­my umieć patrzeć na sie­bie, na swo­ją oso­bi­stą, czło­wie­czą god­ność, na rodzi­nę, na naród zgod­nie z Chry­stu­so­wą Ewan­ge­lią.

Czło­wiek, rodzi­na, naród są waż­ne dla naucza­nia św. Jana Paw­ła II. Chrze­ści­ja­nin powi­nien bro­nić swej god­no­ści, żyć w mał­żeń­stwie i rodzi­nie oraz patrzeć na dzie­je swo­je­go naro­du poprzez Chry­stu­sa zmar­twych­wsta­łe­go. (…) Kościół nie gło­si mądro­ści tego świa­ta, gło­si mądrość, któ­ra pły­nie z krzy­ża Chry­stu­sa i fak­tu Jego zmar­twych­wsta­nia, mądrość któ­ra otwie­ra nas na nadzie­ję życia wiecz­ne­go. Tę mądrość gło­sił i gło­si Kościół mimo wyzwań, wobec któ­rych się aktu­al­nie wszy­scy zna­leź­li­śmy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji pra­cow­ni­ków MPK, odpra­wio­nej w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Kra­ko­wie-Pod­gó­rzu, 9 II 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski