Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ciągle boję się nienawiści

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Jeste­śmy świad­ka­mi wiel­kie­go sądu nad pol­skim Kościo­łem. Nie jest to nowo­ścią, bo od wie­lu lat podob­ne sądy mają miej­sce na świe­cie. Czy takie sądy odby­wa­ły się kie­dy­kol­wiek prze­ciw pań­stwom czy naro­dom? Czy taki pro­ces odbył się nad Niem­ca­mi, któ­rzy dopro­wa­dzi­li do śmier­ci milio­nów ludzi? Norym­ber­ga to prze­cież tyl­ko mały frag­ment osą­dzo­nych zbrod­ni. Czy taki pro­ces odbył się nad Tur­ka­mi, któ­rzy wymor­do­wa­li ok. 1,5 mln Ormian? Czy odbył się nad Ukra­iń­ca­mi, któ­rzy doko­na­li rze­zi tysię­cy Pola­ków? Lub nad zbrod­nia­mi Sta­li­na i Związ­ku Radziec­kie­go?

Tym­cza­sem w naszej – podob­no demo­kra­tycz­nej – Pol­sce toczy się sąd pod nazwą „Pedo­fi­lia w Koście­le”. Pra­wie nikt, tak­że spo­śród osób zna­czą­cych, nie mówi jasno i wyraź­nie, że pedo­fil­skie wyro­ki za te prze­stęp­cze czy­ny to tyl­ko 0,3 proc. wszyst­kich ska­za­nych za pedo­fi­lię w Pol­sce. Lewa­cy krzy­czą, że trze­ba usta­no­wić spe­cjal­ną pań­stwo­wą komi­sję doty­czą­cą pedo­fi­lii w Koście­le. Inni szu­ka­ją ofiar pedo­fi­lii i bez­kar­nie nisz­czą wiel­kie oraz szla­chet­ne nazwi­ska ludzi, któ­rzy nie­raz mają już ponad 90 lat. To ist­ne bar­ba­rzyń­stwo, pastwić się nad sza­no­wa­ny­mi ludź­mi, god­ny­mi zaufa­nia, zwłasz­cza że cho­dzi naj­czę­ściej o nie­udo­wod­nio­ne spra­wy.

Przy oka­zji przy­po­mi­nam infor­ma­cje pew­nej pani dok­tor sprzed 25 lat, że z Pol­ski wysła­no wte­dy do USA ok. 200 osób, któ­re mia­ły się tam wyuczyć, jak roz­pra­wia się z Kościo­łem. Już wte­dy ktoś szu­kał sku­tecz­ne­go orę­ża do wal­ki z Kościo­łem w Pol­sce. Dziś ta infor­ma­cja sprzed 25 lat sta­je się w Pol­sce fak­tem. Poza tym – mówi się, że Pol­ska jest kra­jem pra­wa – dla­cze­go więc nie karze się wię­zie­niem za krzyw­dę wyrzą­dzo­ną tak wie­lu ludziom, przez kła­mią­cych dzien­ni­ka­rzy? Kłam­stwo zabi­ja i nisz­czy nasze życie naro­do­we i spo­łecz­ne. Dla­cze­go nie ma kar dla kłam­ców i mani­pu­la­to­rów, siew­ców zapla­no­wa­nej pół­praw­dy w dzia­łal­no­ści dzien­ni­kar­skiej? Dla­cze­go nie zamy­ka się tytu­łów, któ­re wprost wymie­rzo­ne są w Pol­skę i pol­ską rację sta­nu?

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś