Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ciasto marchwiowo-kokosowo-migdałowe z polewą

Ciasto marchwiowo-kokosowo-migdałowe z polewą

Skład­ni­ki:

300 g mar­chwi
3 jaj­ka
150 g mig­da­łów
150 g cukru
150 g mąki koko­so­wej
1 toreb­ka prosz­ku do pie­cze­nia
200 g gorz­kiej cze­ko­la­dy

Przy­go­to­wa­nie:
Mar­chew­ki obrać, zmik­so­wać i prze­ło­żyć do miski. Drob­no posie­kać mig­da­ły razem z cukrem i dodać do miski. Dodać też mąkę, całe jaj­ka i pro­szek do pie­cze­nia: wszyst­ko to wymie­szać drew­nia­ną łyż­ką.

Cia­sto prze­ło­żyć do tor­tow­ni­cy o śred­ni­cy 24 cm, wsta­wić na 10 minut do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 160°C, następ­nie pod­nieść tem­pe­ra­tu­rę do 180°C i piec jesz­cze 40 min.

Po wyję­ciu cia­sto wystu­dzić. W mię­dzy­cza­sie roz­pu­ścić w kąpie­li wod­nej cze­ko­la­dę i polać nią cia­sto, dokład­nie wyrów­nu­jąc powierzch­nię. Kie­dy pole­wa zasty­gnie, ude­ko­ro­wać cia­sto wiór­ka­mi koko­so­wy­mi.

Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej” – Bal­la­ri­ni Gio­van­ni,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl