Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cierpienie można przyjąć tylko wiarą

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Chry­stus stał się jed­nym z nas tak­że w cier­pie­niu, bo On napraw­dę cier­piał. I poka­zał jak trze­ba to cier­pie­nie przy­jąć – z cał­ko­wi­tym zaufa­niem wobec Boga, nawet jeśli jest to nie­zwy­kle trud­ne. Bo na krzy­żu Gol­go­ty (…) było poczu­cie osa­mot­nie­nia, była ogrom­na boleść, ale było też odda­nie wszyst­kie­go swe­mu Ojcu. I była tam tak­że, co trze­ba bar­dzo moc­no pod­kre­ślić, bło­go­sła­wio­na obec­ność tych, któ­rzy Pana Jezu­sa kocha­li i pozo­sta­li Mu wier­ni aż do koń­ca. (…) Byli przy Nim i swo­ją obec­no­ścią poka­zy­wa­li – nie jesteś sam, kocha­my Cie­bie. (…) To jest nie­po­ję­ta tajem­ni­ca, któ­rej rozu­mo­wo zgłę­bić do koń­ca nie jeste­śmy w sta­nie. Ale jeste­śmy w sta­nie przy­jąć to naszą wia­rą. Wła­śnie dla­te­go, że Pan Jezus przy­jął cier­pie­nie i z cier­pie­niem się utoż­sa­mił i dał się przez nie prze­nik­nąć aż do koń­ca i tym samym przy­cho­dzi nam z pomo­cą. Bo jeśli On prze­szedł przez bra­mę cier­pie­nia do peł­ni życia, to i my ufa­my, zmie­rza­jąc tak­że do Dzie­ciąt­ka naro­dzo­ne­go w Betle­jem, że nas rozu­mie, że nas swo­ją miło­ścią ubo­ga­ci, że swo­im ubó­stwem pod­nie­sie i że przy wszyst­kich nie­ro­zu­mie­niach tego czym jest cier­pie­nie, a zwłasz­cza czym jest cier­pie­nie dziec­ka, będzie­my, będąc bli­sko Nie­go, mogli z całą głę­bią wia­ry powta­rzać sło­wa wyśpie­wy­wa­ne w Betle­jem przez anio­łów: „Chwa­ła na wyso­ko­ści Bogu, a na zie­mi pokój ludziom Boże­go upodo­ba­nia, pokój ludziom dobrej woli”.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas kolę­do­wej wizy­ty dusz­pa­ster­skiej w Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym w Kra­ko­wie-Pro­ko­ci­miu 16 I 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski