Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Co nas czeka w roku 2019

Co nas czeka w roku 2019/fot. J. Socha

Majo­we wybo­ry do par­la­men­tu euro­pej­skie­go oraz jesien­ne wybo­ry do Sej­mu i Sena­tu będą z pew­no­ścią naj­waż­niej­szy­mi wyda­rze­nia­mi poli­tycz­ny­mi w naszym kra­ju. Nie tyl­ko zade­cy­du­ją o tym, kto przej­mie ste­ry w Unii Euro­pej­skiej, kto będzie rzą­dził w Ale­jach Ujaz­dow­skich i na Wiej­skiej, ale rów­nież w dużym stop­niu wpły­ną na wynik wybo­rów pre­zy­denc­kich, któ­re odbę­dą się wio­sną 2020 r. To że w tym cza­sie „uli­ca” i „zagra­ni­ca” pój­dą total­nie prze­ciw Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy jest cał­ko­wi­cie pew­ne, a nawet z ich stro­ny uza­sad­nio­ne: kolej­nych 4 lat w opo­zy­cji PO i Nowo­cze­sna nie prze­trwa­ją.

Zresz­tą już jako pierw­sza wyru­szy­ła do boju lewi­ca, gło­sząc na sztan­da­rach zdar­te hasła o roz­dzia­le Kościo­ła od pań­stwa, o wyrzu­ce­niu reli­gii ze szkół, o powszech­nej dopusz­czal­no­ści zabi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Zapew­ne kolej­ne zawo­dy, obok nauczy­cie­li, praw­ni­ków, kole­ja­rzy, poli­cjan­tów, urzęd­ni­ków…, doma­ga­jąc się pod­wy­żek płac, pój­dą naj­pierw na lekar­skie zwol­nie­nia, a potem być może się­gną po „żół­te kami­zel­ki”. A rzą­dzą­cy, chcąc w następ­nej kaden­cji kon­ty­nu­ować „dobrą zmia­nę”, zamiast tyl­ko obiet­nic, otwo­rzą pań­stwo­wą kasę, bo prze­cież te pie­nią­dze nale­żą się wszyst­kim, któ­rzy pła­cą podat­ki. Wąt­pię jed­nak czy „total­nia­ków” zaspo­ko­ją pie­nią­dze, cho­dzi im prze­cież o prze­ję­cie wła­dzy.

Cze­sław Rysz­ka

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.