Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Codziennie czytajmy Biblię

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Biblia to naj­waż­niej­sza księ­ga każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, dla­te­go pro­szę wszyst­kich kato­li­ków w Pol­sce i naszych roda­ków poza gra­ni­ca­mi kra­ju, byśmy codzien­nie czy­ta­li Pismo Świę­te i modli­li się nim. (…) Nasz kon­takt z Pismem Świę­tym nie może ogra­ni­czyć się tyl­ko do nie­dzie­li, kie­dy sły­szy­my je pod­czas Mszy świę­tej. Jako ludzie wie­rzą­cy powin­ni­śmy codzien­nie się­gać po Pismo Świę­te. Miej­sce Biblii nie jest wyso­ko na pół­ce w miesz­ka­niu, ale pod ręką, aby­śmy mogli się­gać do niej czę­sto. (…) Pomo­cą w czy­ta­niu Pisma Świę­te­go są nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Obec­nie tek­sty biblij­ne moż­na zain­sta­lo­wać w tele­fo­nie w for­mie róż­nych apli­ka­cji. W ten spo­sób moż­na mieć Biblię cały czas przy sobie i czy­tać ją w np. w dro­dze do pra­cy, w podró­ży lub wte­dy, gdy mamy wol­ną chwi­lę. Choć­by krót­ki frag­ment, kil­ka wer­se­tów. (…) Bar­dzo pro­szę księ­ży, aby gło­si­li homi­lie zako­rze­nio­ne w Piśmie Świę­tym. W ten spo­sób uka­zu­je­my pięk­no Sło­wa Boże­go i powią­za­nie go z codzien­nym życiem. To Boże Sło­wo jest dla nas i dla nasze­go zba­wie­nia oraz zba­wie­nia tych, któ­rych nam Bóg powie­rzył, dla­te­go homi­lie powin­ny być egzy­sten­cjal­nym i ducho­wym komen­ta­rzem do czy­tań biblij­nych.

Frag­ment wypo­wie­dzi w związ­ku z ogło­szo­ną przez Papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lą Sło­wa Boże­go, Poznań, 17 I 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski