Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cynamon – lek na cukrzycę

cynamon

Lecze­nie cukrzy­cy i oty­ło­ści nie nale­ży do łatwych. W ostat­nim cza­sie odkry­to, że w takich kura­cjach może się przy­dać popu­lar­na przy­pra­wa jaką jest cyna­mon.

Lek z kra­in dale­kich

Źró­dłem surow­ca w posta­ci przy­pra­wy jest kora cyna­mo­now­ca cej­loń­skie­go – w han­dlu nazy­wa­na cyna­mo­nem. Naj­więk­szym jej pro­du­cen­tem na świe­cie jest dziś Sri Lan­ka. Korę zbie­ra się dwa razy w roku: w maju i paź­dzier­ni­ku. Ze ścię­tych – dwu­let­nich pędów ścią­ga się korę o kawał­kach o dłu­go­ści oko­ło 1 m. Usu­wa się sta­ran­nie część kory (kor­ka) oraz wewnętrz­nej czę­ści (łyka) i suszy w prze­wie­wie ze szcze­gól­ną sta­ran­no­ścią. Pod­czas susze­nia kora zwi­ja się w rur­ki. Te następ­nie tnie się według potrze­by – zwy­kle na kawał­ki o dłu­go­ści kil­ku cen­ty­me­trów. W han­dlu spo­ty­ka­my naj­czę­ściej zmie­lo­ną korę cyna­mo­now­ca.

Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem kory cyna­mo­now­ca, któ­ry decy­du­je zarów­no o sma­ku, jak aro­ma­cie jest ole­jek lot­ny. Zawie­ra on alde­hyd cyna­mo­no­wy. W przy­pra­wie tej odkry­to rów­nież nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce poli­fe­no­le. Jeden z nich, a bar­dzo gło­śno o nim ostat­nio w medy­cy­nie, nazwa­no MHCP. Wyod­ręb­nio­no w niej jesz­cze kuma­ry­ny.

Sku­tecz­ność potwier­dzo­na nauko­wo

Nie­zwy­kle inte­re­su­ją­co zapo­wia­da­ją się wyni­ki badań kli­nicz­nych doty­czą­cych prze­ciw­cu­krzy­co­we­go dzia­ła­nia cyna­mo­nu. Piszę o tym m. in. obszer­nie w mojej książ­ce „Zio­ło­wy porad­nik cho­re­go na cukrzy­cę”.

Zbi­gniew Tomasz Nowak   

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.