Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czosnek wspomaga odporność

Czosnek wspomaga odporność

O zale­tach lecz­ni­czych czosn­ku moż­na pisać bar­dzo dłu­go. To lek, któ­ry daje ulgę czło­wie­ko­wi w prze­róż­nych dole­gli­wo­ściach. A ponie­waż idzie zima i nie­trud­no o infek­cje, war­to przy­po­mnieć, że to tak­że zna­ko­mi­ty śro­dek wspo­ma­ga­ją­cy układ odpor­no­ścio­wy orga­ni­zmu.

Sto­suj­my tyl­ko pol­ski czo­snek!

W kura­cjach się­gaj­my po pol­skie odmia­ny czosn­ku, bo tyl­ko te dają gwa­ran­cję sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia lecz­ni­cze­go. Na ryn­ku od lat znaj­du­je się tak­że czo­snek pocho­dzą­cy z Chin, któ­ry ma wąt­pli­wą przy­dat­ność w lecze­niu. Już daw­no fede­ra­cje kon­su­menc­kie Nie­miec prze­strze­ga­ły przed jego spo­ży­wa­niem, gdyż może szko­dzić zdro­wiu. Wedle uzy­ska­nych infor­ma­cji, może być nawet zupeł­nie pozba­wio­ny siły bio­lo­gicz­nej, ponie­waż przed wysył­ką jest napro­mie­nio­wy­wa­ny lub trak­to­wa­ny spe­cjal­ny­mi środ­ka­mi che­micz­ny­mi, aby nie kieł­ko­wał pod­czas sprze­da­ży.

Kura­cje czosn­kiem to tak­że dobry spo­sób na pobu­dze­nie sił odpor­no­ścio­wych orga­ni­zmu, co potwier­dzi­ły bada­nia kli­nicz­ne. Dzie­je się to za spra­wą prze­róż­nych, cza­sem trud­nych do okre­śle­nia związ­ków lecz­ni­czych, ale przede wszyst­kim dzię­ki zawar­tym w tej rośli­nie poli­sa­cha­ry­dom. Te od daw­na sły­ną w medy­cy­nie z dobro­czyn­ne­go wpły­wu na układ odpor­no­ścio­wy (immu­no­lo­gicz­ny), gdyż mają zdol­ność akty­wo­wa­nia komó­rek odpor­no­ścio­wych. Czo­snek sta­no­wi poza tym źró­dło cen­nej inu­li­ny – pożyw­ki dla przy­ja­znych bak­te­rii kwa­su mle­ko­we­go, zasie­dla­ją­ce­go nasze jeli­ta (pre­bio­tyk), któ­re nie­ustan­nie wspie­ra­ją komór­ki odpor­no­ścio­we zlo­ka­li­zo­wa­ne w bło­nach ślu­zo­wych jelit (układ GALT).

Od wie­ków czo­snek sta­no­wi war­to­ścio­wy śro­dek na prze­zię­bie­nie, gry­pę, kaszel, nie­żyt dróg odde­cho­wych, stan zapal­ny oskrze­li, a nawet płuc. Się­ga­my po nie­go chęt­nie, gdy doku­cza katar, zapa­le­nie zatok (u star­szych dzie­ci) i ogól­ne osła­bie­nie spo­wo­do­wa­ne infek­cja­mi. W testach kli­nicz­nych oka­zał się nawet sku­tecz­niej­szy od zale­ca­nych dziś anty­bio­ty­ków z apte­ki. Udo­wod­nio­no, że świe­ży sok z czosn­ku nisz­czy bak­te­rie w cią­gu trzech minut.

Naj­le­piej jest się­gać po czo­snek świe­ży, któ­ry moż­na zja­dać np. po posie­ka­niu z twa­roż­kiem, a nawet razo­wym chle­bem cien­ko posma­ro­wa­nym masłem. Świe­ży czo­snek war­to też doda­wać do sała­tek, suró­wek, nie­trud­no z nie­go przy­go­to­wać smacz­ne, aro­ma­tycz­ne sosy do nich. Sie­ka­ny świet­nie kom­po­nu­je się z natu­ral­nym jogur­tem i kefi­rem.

Kogo jed­nak krę­pu­je nie­przy­jem­ny zapach po zje­dze­niu czosn­ku, to pro­po­nu­ję np. goto­wy mace­rat czosn­ko­wy na ole­ju z nasion wie­sioł­ka pol­skiej fir­my GAL. Kuru­jąc się tym spe­cy­fi­kiem (w posta­ci  dużych kap­su­łek – po 3 g), odpor­ność orga­ni­zmu zysku­je się nie tyl­ko dzię­ki zawar­to­ści w nim czosn­ku, ale i uzna­ne­go od lat w medy­cy­nie ole­ju z nasion wie­sioł­ka.  Olej ten z korzy­ścią dla zdro­wia moż­na doda­wać np. do sała­tek i suró­wek albo moż­na go też spo­żyć,  roz­pro­wa­dza­jąc po krom­ce chle­ba.

Zbi­gniew Tomasz Nowak