Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czyń dobro, unikaj zła

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nowy Rok jest sto­sow­ną oka­zją do roz­wa­że­nia tego, co pod­sta­wo­we, co kie­ru­je naszy­mi codzien­ny­mi wybo­ra­mi i co osta­tecz­nie decy­du­je o naszym szczę­ściu lub nie­szczę­ściu. Cho­dzi tu o sumie­nie. To kom­pas ducho­wy, któ­ry jest umiesz­czo­ny we wnę­trzu każ­de­go z nas. Aby mówić o kwe­stii sumie­nia, trze­ba zadać sobie pięć pytań: co to jest sumie­nie, co to jest błęd­ne sumie­nie, co to jest pra­we sumie­nie, jak je for­mo­wać i w koń­cu jakie są trud­no­ści w jego for­mo­wa­niu. (…) W głę­bi sumie­nia czło­wiek odkry­wa pra­wo, któ­re­go sam sobie nie nada­je, lecz któ­re­mu winien być posłusz­ny, i któ­re­go głos, nawo­łu­jąc go zawsze do miło­wa­nia i czy­nie­nia dobra oraz uni­ka­nia zła tam, gdzie nale­ży, roz­brzmie­wa we wnę­trzu czło­wie­ka: Czyń to, tam­te­go uni­kaj. (…) Sumie­nie nie jest pry­wat­nym odczu­ciem ani mnie­ma­niem. Nie jest też opi­nią moral­ną na temat teo­re­tycz­ne­go lub fak­tycz­ne­go czy­nu. Jest to bez­po­śred­ni osąd moral­ny czy­nu lub postę­po­wa­nia w świe­tle naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych zasad moral­nych, takich jak: czyń dobro, uni­kaj zła; nie czyń dru­gie­mu co tobie nie­mi­łe; czyń innym to, co byś chciał, żeby oni tobie czy­ni­li.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas kate­che­zy z cyklu „Z Kościo­łem w Trze­cie Tysiąc­le­cie”, emi­to­wa­nej na ante­nie Radia Mary­ja, 4 I 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski