Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dama” powróci do siebie

Dama powróci do siebie/Fot. Adam Wojnar

Wyda­rze­niem roku 2019 w MNK będzie bez wąt­pie­nia otwar­cie Muzeum Ksią­żąt Czar­to­ry­skich. Sław­ny obraz Leonar­da da Vin­ci na nowo zago­ści w odre­stau­ro­wa­nym pała­cu w Kra­ko­wie przy ul. św. Jana. Roz­po­czę­to już odli­cza­nie dni do ponow­ne­go jego otwar­cia, po 9-let­nim remon­cie. Sale muze­al­ne już od 19 grud­nia będą udo­stęp­nio­ne publicz­no­ści. Prze­strzeń eks­po­zy­cyj­na będzie o 1/3 więk­sza od tej sprzed moder­ni­za­cji.

Prze­szłość – przy­szło­ści”

Księż­na Iza­be­la z Flem­min­gów Czar­to­ry­ska po wznie­sie­niu w Puła­wach spe­cjal­ne­go budyn­ku, wzo­ro­wa­ne­go na rzym­skiej świą­ty­ni w Tybur, otwo­rzy­ła w roku 1801 Świą­ty­nię Pamię­ci, czy­li pierw­sze pol­skie muzeum. „Ojczy­zno! – wspo­mi­na­ła kie­ru­ją­ce nią pobud­ki przy two­rze­niu tego naro­do­we­go pan­te­onu. – Nie mogłam cię obro­nić, niech cię przy­naj­mniej uwiecz­nię”. Nad wej­ściem do rotun­do­wej budow­li, ze świe­tli­kiem w kopu­le, umie­ści­ła hasło: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI. Przy­świe­ca ono tak­że współ­cze­sne­mu pro­jek­to­wi remon­tu i wypo­sa­że­nia Muzeum Ksią­żąt Czar­to­ry­skich – Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie.

Pod­czas pra­so­we­go spo­tka­nia prof. Piotr Gliń­ski, wice­pre­mier i mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, oglą­da­jąc z koń­cem stycz­nia postę­py robót, zazna­czył: „Teraz wcho­dzi­my w ostat­ni etap prac. W grud­niu przed­sta­wi­my coś wyjąt­ko­we­go, co jest połą­cze­niem prze­szło­ści i przy­szło­ści. Naj­cen­niej­sza pol­ska kolek­cja będzie pre­zen­to­wa­na w god­ny spo­sób. Całość inwe­sty­cji zwią­za­nej z remon­tem i adap­ta­cją budyn­ków Muzeum Ksią­żąt Czar­to­ry­skich, z pała­cem – sie­dzi­bą głów­ną – na cze­le, będzie kosz­to­wa­ła ok. 51 mln zł”. Z kolei dr hab. Andrzej Betlej, dyrek­tor MNK, któ­re­go oddzia­łem jest obec­nie Muzeum Czar­to­ry­skich, zwró­cił uwa­gę, że czas prac budow­la­nych w ostat­nim roku został wyko­rzy­sta­ny do kon­ser­wa­cji 222 zabyt­ko­wych obiek­tów z kolek­cji (m.in. obra­zów, rzeźb, mili­ta­riów, tka­nin, gra­fi­ki) oraz digi­ta­li­za­cji kolek­cji. Od 1 paź­dzier­ni­ka w wyre­mon­to­wa­nych i zaadap­to­wa­nych wnę­trzach  roz­pocz­ną się pra­ce przy mon­ta­żu i aran­ża­cji wysta­wy.

Boże­na Weber

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.