Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Deprawacja człowieka już w wieku dziecięcym

ks. bp Artur Miziński

W tym „nowym” świe­cie, w opar­ciu o współ­cze­sne ide­olo­gie goto­wi jeste­śmy, w imię tzw. wal­ki o rów­ność, tole­ran­cję, anty­dy­skry­mi­na­cję i róż­no­rod­ność, nisz­czyć mał­żeń­stwo, będą­ce trwa­łym związ­kiem męż­czy­zny i nie­wia­sty, czy depra­wo­wać czło­wie­ka już w wie­ku dzie­cię­cym, pozba­wia­jąc go pra­wa do wycho­wa­nia zgod­nie z wolą rodzi­ców, w opar­ciu o wyzna­wa­ne przez nich war­to­ści. (…) Ludzie, któ­rzy myślą, że nie muszą liczyć się z Bożym pra­wem, chcą jak Bóg decy­do­wać o ludz­kim życiu, o kształ­cie świa­ta, nawet jeśli dale­ki jest on od natu­ry i pozba­wio­ny jakiej­kol­wiek logi­ki. W tym „nowym” świe­cie nie ma już miej­sca dla ochro­ny ludz­kie­go życia od momen­tu poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Nie ma miej­sca na postrze­ga­nie czło­wie­ka zgod­nie z jego natu­rą i na ochro­nę jego god­no­ści. (…) Nie może­my zapo­mnieć, że wszyst­kie tego rodza­ju pomy­sły, a potem pro­jek­ty, rodzą się naj­pierw w ser­cu czło­wie­ka któ­re, albo jest zdol­ne wytrwać w poku­sie i pozo­stać wier­ne Boże­mu pra­wu, albo ule­ga­jąc pod­szep­tom sza­ta­na sta­je się narzę­dziem w jego ręku. (…) Jeste­śmy zbyt sła­bi, by o wła­snych siłach wygrać wal­kę z tym, któ­ry ośmie­lił się kusić nawet Boże­go Syna. Dowód na to otrzy­ma­li­śmy już w raj­skim ogro­dzie. Ale nie będzie­my zbyt sła­bi, gdy mocą Chry­stu­sa będzie­my poko­ny­wać wszel­kie pod­szep­ty sza­ta­na. Do tego jeste­śmy wezwa­ni. Dla­te­go przy­bli­żaj­my się z ufno­ścią do Nie­go. Umac­niaj­my się Jego sło­wem, posi­laj­my się Jego Cia­łem w Eucha­ry­stii i naśla­duj­my Go w naszym codzien­nym życiu. Jeśli tak będzie­my postę­po­wać, oprze­my się sza­tań­skim poku­som, zacho­wa­my god­ność dzie­ci Bożych i obro­ni­my Boży plan, któ­ry jest pla­nem nasze­go zba­wie­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. za śp. gen. Fiel­dor­fa Nila i żoł­nie­rzy wyklę­tych spra­wo­wa­nej na war­szaw­skim Gocła­wiu, 10 III 2019 r.

ks. bp Artur Miziń­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Lubel­skiej