Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Deprawacja dzieci

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Zamach na życie mał­żeń­skie i rodzin­ne się­ga jesz­cze bar­dziej głę­bo­ko. Usi­łu­je się bowiem pod­wa­żyć samą insty­tu­cję mał­żeń­stwa jako wspól­no­ty kobie­ty i męż­czy­zny. Co wię­cej, pod­wa­ża­nie to pra­gnie się zaczy­nać już od edu­ka­cji, a wła­ści­wie: depra­wa­cji, dzie­ci i mło­dzie­ży poprzez wpro­wa­dza­nie do szkół przez nie­któ­re pol­skie samo­rzą­dy tzw. Kar­ty LGBT. Stoi za tym, jak wia­do­mo, ide­olo­gia gen­der, według któ­rej spra­wa płci czło­wie­ka nie jest zwią­za­na przede wszyst­kim z jego struk­tu­rą bio­lo­gicz­ną, ale ma głów­nie cha­rak­ter kul­tu­ro­wy i zale­ży od jego oso­bi­stej decy­zji. (…) Kolej­nym zama­chem na wol­ność mał­żeń­stwa i rodzi­ny jest instruk­cja WHO, doty­czą­ca edu­ka­cji sek­su­al­nej dzie­ci, któ­ra odbie­ra im natu­ral­ną wol­ność i nie­win­ność, a tak­że orga­ni­zo­wa­ne przez zwo­len­ni­ków LGBT tzw. para­dy rów­no­ści, któ­re zaprze­cza­ją pięk­nu czło­wie­czeń­stwa kobie­ty i męż­czy­zny i są oka­zją do szy­der­stwa z prawd wia­ry. (…) Pytam zatem wszyst­kich odpo­wie­dzial­nych za nasze życie spo­łecz­ne i naro­do­we: gdzie w tych para­dach jest jesz­cze miej­sce na tole­ran­cję, któ­rą ich orga­ni­za­to­rzy mają nie­ustan­nie na ustach i któ­rej doma­ga­ją się dla sie­bie? Czy tole­ran­cja pole­ga na tym, aby bez­kar­nie móc wyszy­dzać ludzi wie­rzą­cych i publicz­nie sobie z nich kpić i ich poni­żać?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 40. rocz­ni­cy wizy­ty św. Jana Paw­ła II w Nowym Tar­gu, 9 VI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski