Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dobro duchowe naszych dzieci

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Współ­cze­śnie poja­wia­ją się nowe zagro­że­nia ide­olo­gicz­ne. Nale­ży trosz­czyć się, by szko­ła była miej­scem poko­ju i życz­li­wo­ści, musi uczyć sza­cun­ku dla rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców. Jan Paweł II mówił, że na sza­cu­nek i cześć ze stro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży rodzi­ce muszą sobie zasłu­gi­wać, nie może wyni­kać on wyłącz­nie z tego, że są star­si i posia­da­ją więk­szą wie­dzę. Sza­cu­nek wyra­sta z zatro­ska­nia o wła­ści­wy roz­wój dziec­ka. Szko­ła powin­na wycho­wy­wać do reali­za­cji przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go, kształ­to­wać w mło­dych ludziach goto­wość do pomo­cy oraz umie­jęt­ność budo­wa­nia wła­ści­wych rela­cji z inny­mi. W szko­le nale­ży mówić o Bogu, któ­re­go tajem­ni­ce odsła­nia przede wszyst­kim kate­chi­za­cja. Bóg jest gwa­ran­tem tego, że nauka o świe­cie, czło­wie­ku i spo­łe­czeń­stwie nie będzie zafał­szo­wa­na, nie będzie ule­ga­ła współ­cze­snym tren­dom i ide­olo­giom, któ­re usi­łu­ją wtar­gnąć do współ­cze­snej szko­ły, by zawład­nąć ser­ca­mi, umy­sła­mi i sumie­nia­mi małych dzie­ci. (…) Macie ogrom­ne i wspa­nia­łe narzę­dzia, by nie ule­gać i sta­nąć na stra­ży dobra ducho­we­go naszych dzie­ci. Cho­dzi o ich dobro, ale tak­że o dobro naszej Ojczy­zny, któ­rą oni będą odpo­wie­dzial­nie two­rzyć i roz­wi­jać. Tego obo­wiąz­ku nie moż­na zlek­ce­wa­żyć.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go w Sław­ko­wi­cach,   2 IX 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski