Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dogmat o Niepokalanej

złota kaplica w kościle w Gaecie

W Gaecie, w Zło­tej Kapli­cy, musia­ło coś się wyda­rzyć, że sekre­tarz Jego Świą­to­bli­wo­ści zarzą­dził ciszę i zupeł­ną izo­la­cję dla papie­ża. W tę zim­ną noc ołtarz pozo­stał roz­świe­tlo­ny nie tyl­ko przez świe­ce, kie­dy Nie­biań­ska Mat­ka kła­dła swo­je peł­ne miło­ści spoj­rze­nie na twa­rzy uko­cha­ne­go słu­gi”. To wła­śnie w Gaecie, 120 km od Rzy­mu, nad Morzem Tyr­reń­skim Ojciec Świę­ty Pius IX pod­czas modli­twy otrzy­mał natchnie­nie, by sfor­mu­ło­wać tekst doku­men­tu doty­czą­ce­go dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.

Zdu­mie­wa­ją­cy jest fakt, że sta­ło się to pod­czas uciecz­ki Papie­ża do Gaety, gdzie ukry­wał się przez sie­dem­na­ście mie­się­cy przed anty­pa­pie­skim powsta­niem. O Papie­żu tym histo­ria powie, że był obroń­cą tra­dy­cji i stró­żem praw­dy Kościo­ła. Jego dzie­łem było zwo­ła­nie Sobo­ru Waty­kań­skie­go I oraz ogło­sze­nie dwóch dogma­tów: o nie­omyl­no­ści papie­ża w spra­wach wia­ry i moral­no­ści oraz o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP.

Kapli­ca

Zło­ta Kapli­ca liczy nie wię­cej niż dwa­dzie­ścia metrów kwa­dra­to­wych. W jej cen­trum znaj­du­je się ołtarz z obra­zem Zwia­sto­wa­nia Maryi, od któ­rej pocho­dzi nazwa całe­go kom­plek­su, wraz z kościo­łem. To wła­śnie przed tym obra­zem modlił się Pius IX. W róż­nych miej­scach budyn­ku dostrzec moż­na jego herb. Zło­ta Kapli­ca jest przy­kła­dem archi­tek­tu­ry baro­ku. Na ścia­nach nama­lo­wa­no fre­ski przed­sta­wia­ją­ce sce­ny z życia Maryi i Pana Jezu­sa oraz sce­ny ze Sta­re­go Testa­men­tu, autor­stwa arty­stów z XIVXVI wie­ku. Na uwa­gę zasłu­gu­je skle­pie­nie wyko­na­ne z czy­ste­go zło­ta, od któ­re­go sala wzię­ła nazwę. 8 grud­nia br. z ini­cja­ty­wy Archi­die­ce­zji Gaety otwar­to obcho­dy Roku Jubi­le­uszo­we­go, wraz z otwar­ciem Drzwi Świę­tych. Kto nawie­dzi Zło­tą Kapli­cę otrzy­ma odpust zupeł­ny. Sank­tu­arium Zwia­sto­wa­nia obcho­dzi 700. rocz­ni­cę swo­je­go powsta­nia (1320–2020).

Pius IX (1846–1878)

Był nazy­wa­ny obroń­cą Pol­ski. Z wiel­ką uwa­gą śle­dził odro­dze­nie naro­do­we, w cza­sie trwa­nia Powsta­nia Stycz­nio­we­go utrzy­my­wa­na była łącz­ność mię­dzy Sto­li­cą Apo­stol­ską a Rzą­dem Naro­do­wym. W roz­mo­wie z przed­sta­wi­cie­la­mi władz powstań­czych, któ­rzy przy­by­li do Rzy­mu z Wła­dy­sła­wem Czar­to­ry­skim, Ojciec Świę­ty miał zapew­niać: „Przy każ­dej Mszy, modlę się za Pol­skę, modlę się i do św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, i do bł. Andrze­ja Bobo­li, któ­ry jest waszym szcze­gól­nym opie­ku­nem, ale modli­twy nie wystar­cza­ją, wam trze­ba dział i bro­ni”. Papież wysłał pismo do cesa­rza austriac­kie­go z proś­bą o pomoc dla Pol­ski, a tak­że ape­lo­wał do kato­li­ków wło­skich, „żeby wzno­szo­no modły za nie­szczę­śli­wą Pol­skę, któ­rą „widzi z bole­ścią, wyda­ną w tej chwi­li na łup tylu mor­dów i krwi prze­le­wu. Naród pol­ski, któ­ry był zawsze kato­lic­kim i two­rzył nie­ja­ko przed­mu­rze naprze­ciw napa­dom błę­du, zasłu­gu­je ze wszech miar, by się zań modlo­no”. W roku 2000 Pius IX został beaty­fi­ko­wa­ny. W homi­lii Ojciec Świę­ty Jan Paweł II powie­dział: „Pośród burz­li­wych wyda­rzeń swej epo­ki był on wzo­rem bez­względ­ne­go przy­lgnię­cia do nie­zmien­ne­go depo­zy­tu prawd obja­wio­nych”. „Wier­ny w każ­dej sytu­acji zada­niom swej posłu­gi, umiał zawsze dać cał­ko­wi­te pierw­szeń­stwo Bogu i war­to­ściom ducho­wym. Jego bar­dzo dłu­gi pon­ty­fi­kat fak­tycz­nie nie był łatwy i musiał on nie­ma­ło wycier­pieć, by wypeł­nić swą misję na służ­bie Ewan­ge­lii”. Jako mło­dzie­niec Gio­van­ni Maria Mastai Fer­ret­ti chciał wstą­pić do Gwar­dii Papie­skiej, ale z powo­du padacz­ki nie został przy­ję­ty. Wstą­pił więc do semi­na­rium i po świę­ce­niach ata­ki usta­ły… Został wybra­ny na papie­ża po 48-godzin­nym kon­kla­we i jego pon­ty­fi­kat był naj­dłuż­szym w histo­rii, trwał 32 lata.

Alek­san­dra Zapo­tocz­ny