Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dojrzała wiara zaowocuje prawdziwą miłością Ojczyzny

Odpo­wie­dzial­ność za Ojczy­znę spo­czy­wa zarów­no na spra­wu­ją­cych wła­dzę, jak i na opo­zy­cji. Spo­czy­wa zgod­nie z for­ma­mi wła­ści­wy­mi demo­kra­cji na każ­dym Pola­ku. Św. Paweł VI nazy­wa poli­ty­kę „naj­wyż­szą for­mą miło­ści”. Cho­dzi prze­cież o służ­bę innym. Pod warun­kiem, że upra­wia­nie poli­ty­ki będzie słu­ży­ło praw­dzie o tym co dobre i złe, praw­dzie o czło­wie­ku, o rodzi­nie, o spo­łecz­no­ści ludz­kiej. Bóg obja­wił tę praw­dę w spo­sób obiek­tyw­ny i pozwo­lił ją czło­wie­ko­wi poznać. „Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie” – mówi Chry­stus, wzy­wa­jąc nas do tego, aby­śmy słu­cha­li Jego gło­su. (…) Nie moż­na praw­dy wymy­ślić w spo­sób arbi­tral­ny albo uchwa­lić więk­szo­ścią gło­sów. Poli­ty­ka i zwią­za­ne z nią ini­cja­ty­wy, dzia­ła­nia, mają budo­wać na fun­da­men­cie praw­dy. (…) Nato­miast ide­olo­gie, któ­re z praw­dą nie mają nic wspól­ne­go, narzu­ca­ją roz­wią­za­nia ude­rza­ją­ce w czło­wie­ka i w pod­wa­li­ny spo­łe­czeń­stwa. Robią to stop­nio­wo i pod­stęp­nie, bo prze­cież każ­dy zdro­wy orga­nizm bro­ni się przed cho­ro­bą. Z cza­sem jed­nak takie postu­la­ty jak: abor­cja na życze­nie, euta­na­zja, płeć kul­tu­ro­wa, mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we i adop­cja przez nie dzie­ci, usu­nię­cie kate­che­zy ze szkół, abso­lu­ty­zo­wa­nie natu­ry budzą coraz mniej­sze emo­cje. Stąd już tyl­ko krok do tego, aby pod pre­tek­stem tole­ran­cji, nowo­cze­sno­ści czy z zim­nej kal­ku­la­cji ustą­pić. Musi­my być roz­trop­ni, czuj­ni i sta­now­czy. Zna­my wszy­scy histo­rię klęsk i upad­ku Rzecz­po­spo­li­tej. Chce­my dopi­sać do niej nowy epi­zod? (…) Kon­fron­ta­cja róż­nych wizji spo­łecz­nych i gospo­dar­czych może oka­zać się pomoc­na w wypra­co­wa­niu naj­lep­szych decy­zji. Trze­ba jed­nak odpo­wie­dzial­nie pano­wać nad emo­cja­mi i umieć pod­po­rząd­ko­wać oso­bi­ste ambi­cje dobru wspól­ne­mu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 228. rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 maja w bazy­li­ce kate­dral­nej w San­do­mie­rzu, 3 V 2019 r.

ks. bp Krzysz­tof Nit­kie­wicz
Biskup San­do­mier­ski