Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Doktor Kościoła i patron Europy

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W 2020 roku mija 100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II i  15. rocz­ni­ca jego odej­ścia do Domu Ojca. W związ­ku z tymi waż­ny­mi dla Kościo­ła w Pol­sce i Kościo­ła Powszech­ne­go rocz­ni­ca­mi pra­gnę zauwa­żyć, że pon­ty­fi­kat papie­ża z Pol­ski wypeł­nio­ny był prze­ło­mo­wy­mi decy­zja­mi i donio­sły­mi wyda­rze­nia­mi, któ­re zmie­ni­ły obli­cze papie­stwa i wpły­nę­ły na bieg histo­rii Euro­py i świa­ta. (…) Bogac­two pon­ty­fi­ka­tu św. Jana Paw­ła II – przez licz­nych histo­ry­ków i teo­lo­gów okre­śla­nym Janem Paw­łem II Wiel­kim – wypły­wa­ło z bogac­twa jego oso­bo­wo­ści – poety, filo­zo­fa, teo­lo­ga i misty­ka, reali­zu­jąc się w wie­lu wymia­rach, od dusz­pa­ster­stwa i naucza­nia, poprzez kie­ro­wa­nie Kościo­łem Powszech­nym, aż po oso­bi­ste świa­dec­two świę­to­ści życia. (…) Wiel­kim osią­gnię­ciem pon­ty­fi­ka­tu św. Jana Paw­ła II był jego udział w przy­wró­ce­niu Euro­pie jed­no­ści, po ponad pięć­dzie­się­cio­let­nim podzia­le, któ­re­go sym­bo­lem była żela­zna kur­ty­na. Po jed­no­czą­cym i kul­tu­ro­twór­czym prze­po­wia­da­niu Ewan­ge­lii przez świę­tych Cyry­la i Meto­de­go oraz świę­te­go Woj­cie­cha, ponad tysiąc lat póź­niej, owo­ce ich dzia­łal­no­ści – nie tyl­ko w wymia­rze spo­łecz­nym, ale i reli­gij­nym – zna­la­zły swe­go obroń­cę i kon­ty­nu­ato­ra w oso­bie Papie­ża-Pola­ka.

Frag­ment listu skie­ro­wa­ne­go do Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z proś­bą o usta­no­wie­nie św. Jana Paw­ła II dok­to­rem Kościo­ła i patro­nem Euro­py, 22 X 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski