Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Doświadczenie wspólnoty wiary

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Spo­tka­nie Świę­tej Rodzi­ny z pro­ro­ki­nią Anną i star­cem Syme­onem pro­wa­dzi do doświad­cze­nia wspól­no­ty wia­ry. Pośrod­ku tej wspól­no­ty jest Pan Bóg, On jest jej ser­cem, a wia­ra jawi się jako oso­bo­we spo­tka­nie z Bogiem i dru­gim czło­wie­kiem. (…) Ofia­ro­wa­nie Jezu­sa w świą­ty­ni jest tak­że sce­ną Jego kon­se­kra­cji, któ­ra sta­ła się wymow­ną iko­ną cał­ko­wi­te­go odda­nia życia dla tych, któ­rzy powo­ła­ni są, aby odtwo­rzyć w Koście­le i świe­cie przez rady ewan­ge­licz­ne cha­rak­te­ry­stycz­ne przy­mio­ty Jezu­sa – dzie­wic­two, ubó­stwo i posłu­szeń­stwo. (…) W Maryi życie kon­se­kro­wa­ne znaj­du­je wspa­nia­ły wzór kon­se­kra­cji Ojcu, w jed­no­ści z Synem i ule­gło­ści Ducho­wi Świę­te­mu (…) Więź z Mary­ją Pan­ną uwy­dat­nia się w życiu osób kon­se­kro­wa­nych. Wszyst­kie insty­tu­ty życia kon­se­kro­wa­ne­go żywią prze­ko­na­nie, że obec­ność Maryi ma pod­sta­wo­we zna­cze­nie tak dla życia ducho­we­go każ­dej oso­by kon­se­kro­wa­nej, jak i dla spój­no­ści, jed­no­ści i wzro­stu całej wspól­no­ty. (…) Mary­ja wspie­ra oso­by kon­se­kro­wa­ne w codzien­nym anga­żo­wa­niu się, spra­wia­jąc, że sta­ją się one wspa­nia­łym świa­dec­twem miło­ści według dewi­zy św. Paw­ła: „aby­ście postę­po­wa­li w spo­sób god­ny Pana według powo­ła­nia jakim zosta­li­ście obda­ro­wa­ni”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w poznań­skiej kate­drze w świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go 2 II 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski