Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duch Święty jest protagonistą ewangelizacji

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzień dobry!

Po męczeń­stwie Szcze­pa­na „bieg” Sło­wa Boże­go zda­je się dozna­wać zasto­ju z powo­du wybu­chu „wiel­kie­go prze­śla­do­wa­nia w Koście­le jero­zo­lim­skim” (Dz 8,1). W związ­ku z tym Apo­sto­ło­wie pozo­sta­ją w Jero­zo­li­mie, nato­miast licz­ni chrze­ści­ja­nie roz­pra­sza­ją się w inne miej­sca Judei i Sama­rii.

W Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich prze­śla­do­wa­nie jawi się jako trwa­ły stan życia uczniów, zgod­nie z tym, co powie­dział Jezus: „Jeże­li Mnie prze­śla­do­wa­li, to i was będą prze­śla­do­wać” (J 15,20). Ale prze­śla­do­wa­nie zamiast gasić ogień ewan­ge­li­za­cji, jesz­cze bar­dziej go pod­sy­ca.

Sły­sze­li­śmy, co uczy­nił dia­kon Filip, któ­ry zaczy­na ewan­ge­li­zo­wać mia­sta Sama­rii, a gło­sze­niu prze­zeń Sło­wa towa­rzy­szy wie­le zna­ków wyzwo­le­nia i uzdro­wie­nia. W tym momen­cie Duch Świę­ty wyzna­cza nowy etap na dro­dze Ewan­ge­lii: pobu­dza Fili­pa, by wyszedł na spo­tka­nie nie­zna­jo­me­go, któ­re­go ser­ce było otwar­te na Boga. Filip wsta­je i wyru­sza z impe­tem. Na pew­nej opusz­czo­nej i nie­bez­piecz­nej dro­dze pozna­je wyso­kie­go urzęd­ni­ka kró­lo­wej Etio­pii, zarząd­cę jej skarb­ca. Ten czło­wiek (…) wie­dział, że bez wyja­śnie­nia nie był w sta­nie zro­zu­mieć Sło­wa Boże­go. Był pokor­ny.

Ten dia­log mię­dzy Fili­pem a Etiop­czy­kiem pozwa­la nam rów­nież zasta­no­wić się nad tym, że nie wystar­czy czy­tać Pismo Świę­te, ale musi­my zro­zu­mieć tak­że jego zna­cze­nie, odna­leźć „isto­tę”, wycho­dząc poza „naskó­rek”, zaczerp­nąć Ducha, któ­ry oży­wia lite­rę. (…) Filip daje swo­je­mu roz­mów­cy klucz do odczy­ta­nia: tym łagod­nym cier­pią­cym słu­gą, któ­ry nie odpo­wia­da złem na zło i któ­ry, cho­ciaż uwa­ża sie­bie za prze­gra­ne­go i bez­owoc­ne­go, a wresz­cie usu­nię­te­go, wyzwa­la lud od nie­go­dzi­wo­ści i wyda­je owoc dla Boga, jest wła­śnie ten Chry­stus, któ­re­go gło­szą Filip i Kościół, któ­ry swo­ją Pas­chą nas wszyst­kich odku­pił. W koń­cu Etiop­czyk uzna­je Chry­stu­sa i pro­si o Chrzest, wyzna­je wia­rę w Pana Jezu­sa. (…) Kto pobu­dził Fili­pa, by pod­szedł do wozu? – To Duch Świę­ty. Duch Świę­ty jest pro­ta­go­ni­stą ewan­ge­li­za­cji. (…) Ewan­ge­li­za­cja to pozwo­le­nie, aby Duch Świę­ty cie­bie pobu­dzał do gło­sze­nia poprzez świa­dec­two, tak­że męczeń­stwo i poprzez sło­wo.

Po umoż­li­wie­niu spo­tka­nia Etiop­czy­ka ze Zmar­twych­wsta­łym, Etiop­czyk spo­ty­ka Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, bo rozu­mie to pro­roc­two. Filip zni­ka, Duch pobu­dza go, by czy­nił coś inne­go. Powie­dzia­łem, że Duch Świę­ty jest pro­ta­go­ni­stą ewan­ge­li­za­cji. A co jest zna­kiem, że ty chrze­ści­ja­ni­nie, chrze­ści­jan­ko, jesteś ewan­ge­li­za­to­rem? – Radość. Nawet w męczeń­stwie. A Filip pełen rado­ści udał się w inną stro­nę, by gło­sić Ewan­ge­lię.

Niech Duch Świę­ty uczy­ni z nas wszyst­kich, osób ochrzczo­nych, ludzi gło­szą­cych Ewan­ge­lię, aby przy­cią­gnę­li innych nie do sie­bie, lecz do Chry­stu­sa, potra­fią­cych uczy­nić miej­sce na dzia­ła­nie Boga, umie­ją­cych uczy­nić innych wol­ny­mi i odpo­wie­dzial­ny­mi wobec Pana.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Ser­decz­nie pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, wczo­raj roz­po­czął się Nad­zwy­czaj­ny Mie­siąc Misyj­ny. „Obcho­dy tego mie­sią­ca pomo­gą nam przede wszyst­kim w ponow­nym odkry­ciu misyj­ne­go zna­cze­nia nasze­go przy­lgnię­cia wia­ry do Jezu­sa Chry­stu­sa, wia­ry dar­mo otrzy­ma­nej jako dar w sakra­men­cie Chrztu św.”. Wszy­scy bowiem, jako „Ochrzcze­ni i posła­ni”, jeste­śmy wezwa­ni, byśmy sami byli świad­ka­mi Chry­stu­sa i byśmy wspie­ra­li misjo­na­rzy, któ­rzy nio­są Ewan­ge­lię wszyst­kim ludom na świe­cie. Niech im zawsze towa­rzy­szy nasza modli­twa i kon­kret­ne dzie­ła soli­dar­no­ści. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 2 paź­dzier­ni­ka br.