Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duchowa bliskość

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Ser­decz­nie pro­szę Waszą Eks­ce­len­cję – jako prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Kato­lic­kich Bisku­pów Nowej Zelan­dii – o prze­ka­za­nie wyra­zów współ­czu­cia Wspól­no­cie Muzuł­mań­skiej w Chri­st­church, z powo­du zama­chu ter­ro­ry­stycz­ne­go, w wyni­ku któ­re­go życie stra­ci­ło 49 osób. W imie­niu wier­nych i paste­rzy Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce zapew­niam o naszej modli­twie w inten­cji ofiar, ich rodzin i wszyst­kich, któ­ry­mi wstrzą­snę­ło to wyda­rze­nie. Chciał­bym prze­ka­zać rów­nież zapew­nie­nia o naszej ducho­wej bli­sko­ści i wspar­ciu tym, któ­rych ten hanieb­ny czyn napeł­nił lękiem i nie­pew­no­ścią co do swo­je­go bez­pie­czeń­stwa. Każ­da prze­moc powin­na spo­tkać się ze sło­wa­mi naj­wyż­sze­go potę­pie­nia oraz ze sta­now­czą reak­cją ze stro­ny władz lokal­nych oraz wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej. Ufam, że dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi i modli­twie ludzi dobrej woli, świat w któ­rym żyje­my sta­nie się jesz­cze bar­dziej bez­piecz­ny i przy­ja­zny dla wszyst­kich.

Frag­ment kon­do­len­cji skie­ro­wa­nych na ręce ks. bp. Patric­ka Dun­na, Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Kato­lic­kich Bisku­pów Nowej Zelan­dii, po zama­chu ter­ro­ry­stycz­nym w Chri­st­church w Nowej Zelan­dii, 15 III 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski