Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duchowość komunii

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W kon­kret­nej rodzi­nie – ze wszyst­ki­mi jej cier­pie­nia­mi, zma­ga­nia­mi, rado­ścia­mi i codzien­ny­mi posta­no­wie­nia­mi – zamiesz­ku­je Trój­ca Świę­ta. I jeśli tę rodzi­nę oży­wia auten­tycz­na miłość, wów­czas to Chry­stus panu­je w niej ze swo­ją rado­ścią i poko­jem. Dobrze prze­ży­wa­na komu­nia rodzin­na jest praw­dzi­wą dro­gą do świę­to­ści w życiu codzien­nym i dro­gą roz­wo­ju mistycz­ne­go; środ­kiem wewnętrz­ne­go zjed­no­cze­nia z Bogiem. Wymo­gi bra­ter­skie i wspól­no­to­we życia rodzin­ne­go są bowiem oka­zją do coraz więk­sze­go otwar­cia ser­ca, a to umoż­li­wia coraz peł­niej­sze spo­tka­nie z Panem. A więc oso­by posia­da­ją­ce głę­bo­kie pra­gnie­nia ducho­we nie powin­ny odczu­wać, że rodzi­na odda­la je od roz­wo­ju w życiu Duchem Świę­tym, ale że jest to dro­ga, któ­rej uży­wa Chry­stus, aby je dopro­wa­dzić do szczy­tów zjed­no­cze­nia mistycz­ne­go. (…) Wspól­no­to­wa dro­ga modli­twy osią­ga swo­ją kul­mi­na­cję we wspól­nym udzia­le w Eucha­ry­stii, zwłasz­cza w kon­tek­ście odpo­czyn­ku nie­dziel­ne­go. Pokarm Eucha­ry­stii jest siłą i inspi­ra­cją, aby prze­ży­wać każ­de­go dnia przy­mie­rze mał­żeń­skie jako „Kościół domo­wy” (por. Amo­ris laeti­tia, 318).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w kate­drze poznań­skiej z oka­zji Kra­jo­we­go Zjaz­du Ani­ma­to­rów Spo­tkań Mał­żeń­skich, 15 IX 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski