Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duchowość małżeńska i rodzinna

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W jed­nym ze swo­ich ostat­nich wystą­pień na rzecz rodzi­ny św. Jan Paweł II mówił: „Nie­ste­ty, ata­ki na mał­żeń­stwo i rodzi­nę sta­ją się z każ­dym dniem coraz sil­niej­sze i coraz bar­dziej rady­kal­ne, zarów­no na płasz­czyź­nie ide­olo­gicz­nej, jak i w sfe­rze pra­wo­daw­stwa” (…). Aby nie tyl­ko prze­trwać, ale tak­że poko­nać ten atak zewnętrz­ny na mał­żeń­stwo i rodzi­nę, a tak­że prze­zwy­cię­żyć trud­no­ści rodzą­ce się wewnątrz same­go mał­żeń­stwa i rodzi­ny, potrze­ba dba­ło­ści o jej ducho­wość. (…) Z ducho­wo­ścią mał­żeń­ską mamy do czy­nie­nia wte­dy, gdy mał­żon­ko­wie odkry­wa­ją Chry­stu­sa w łączą­cej ich wię­zi mał­żeń­skiej. Ducho­wość ta kształ­tu­je się wraz z pozna­niem Chry­stu­sa jako Oblu­bień­ca Kościo­ła. To Chry­stus, któ­ry kocha i tęsk­ni za miło­ścią czło­wie­ka, daje życie, budu­je wię­zi z czło­wie­kiem. (…) Jeśli rodzi­nie uda­je się sku­pić na Chry­stu­sie, to On jed­no­czy i rzu­ca świa­tło na całe życie rodzin­ne. Cier­pie­nia i pro­ble­my są doświad­cza­ne w jed­no­ści z krzy­żem Pana, a Jego obec­ność pozwa­la znieść naj­trud­niej­sze chwi­le. Modli­twa rodzin­na jest uprzy­wi­le­jo­wa­nym środ­kiem wyra­ża­nia i umac­nia­nia tej wia­ry. Każ­de­go dnia moż­na zna­leźć kil­ka minut, aby zjed­no­czyć się z żywym Panem, powie­dzieć Jemu o tym, co nas nie­po­koi, modlić się w inten­cji potrzeb rodzi­ny, pomo­dlić się za kogoś, kto prze­ży­wa trud­ny okres.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w kate­drze poznań­skiej z oka­zji Kra­jo­we­go Zjaz­du Ani­ma­to­rów Spo­tkań Mał­żeń­skich, 15 IX 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski