Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duże muszle zapiekane z ricottą i cukiniami

Duże muszle zapiekane z ricottą i cukiniami

Skład­ni­ki:

300 g dużych musz­li
200 g ricot­ty
200 g wędzo­ne­go bocz­ku w pla­ster­kach
200 ml besza­me­lu
2 cuki­nie
1 ząbek czosn­ku
par­me­zan
oli­wa z oli­wek
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Cuki­nie pokro­ić w kost­kę. Pod­sma­żyć na oli­wie czo­snek w łupin­ce i dodać cuki­nie. Zasma­żyć przez 5 minut i dodać boczek, pod­sma­żyć kil­ka minut, dopra­wić solą i pie­przem, wystu­dzić.

Musz­le ugo­to­wać w oso­lo­nym wrząt­ku al den­te i odce­dzić. Wystu­dzić pod bie­żą­cą wodą i osu­szyć na ście­recz­ce. W sala­ter­ce przy­go­to­wać krem z ricot­ty, następ­nie dodać cuki­nie z bocz­kiem i wymie­szać.

Musz­le napeł­nić przy­go­to­wa­nym kre­mem. Ukła­dać je w naczy­niu żaro­od­por­nym, do któ­re­go wcze­śniej nale­ży prze­lać besza­mel. Wierzch posy­pać sta­rym par­me­za­nem. Zapie­kać przez 8–10 minut w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 220°C.

Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej – Bal­la­ri­ni Gio­van­ni, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl