Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dzieje Apostolskie – nowy cykl katechez

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry!

Dzi­siaj roz­po­czy­na­my cykl kate­chez na temat Dzie­jów Apo­stol­skich. Ta biblij­na księ­ga, napi­sa­na przez św. Łuka­sza Ewan­ge­li­stę, opo­wia­da nam o piel­grzy­mo­wa­niu Ewan­ge­lii w świe­cie i uka­zu­je wspa­nia­łe zespo­le­nie Sło­wa Boże­go z Duchem Świę­tym, któ­re zapo­cząt­ko­wu­je czas ewan­ge­li­za­cji. Pro­ta­go­ni­sta­mi Dzie­jów jest wła­śnie żywa i sku­tecz­na „para”: Sło­wo Boże i Duch. (…)

Tym, któ­ry nada­je dono­śną dźwięcz­ność i wyra­zi­stość nasze­mu kru­che­mu ludz­kie­mu sło­wu, zdol­ne­mu nawet do kłam­stwa i uchy­la­nia się od swo­ich obo­wiąz­ków, jest jedy­nie Duch Świę­ty, przez któ­re­go Syn Boży został zro­dzo­ny; Duch, któ­ry Go nama­ścił i pod­trzy­my­wał w misji; Duch, dzię­ki któ­re­mu wybrał swo­ich Apo­sto­łów i któ­ry zapew­nił ich prze­po­wia­da­niu wytrwa­łość i owoc­ność, tak jak to rów­nież zapew­nia dzi­siaj nasze­mu prze­po­wia­da­niu.

Ewan­ge­lia koń­czy się zmar­twych­wsta­niem i wnie­bo­wstą­pie­niem Jezu­sa, a wątek nar­ra­cyj­ny Dzie­jów Apo­stol­skich zaczy­na się wła­śnie tutaj, od nie­zwy­kłej obfi­to­ści życia Zmar­twych­wsta­łe­go prze­to­czo­nej do Jego Kościo­ła. (…) Zmar­twych­wsta­ły Jezus doko­nu­je gestów jak naj­peł­niej ludz­kich, takich jak dzie­le­nie się posił­kiem ze swo­imi ucznia­mi, i zachę­ca ich, aby z ufno­ścią ocze­ki­wa­li wypeł­nie­nia się obiet­ni­cy Ojca. Jaka to obiet­ni­ca Ojca?: „Zosta­nie­cie ochrzcze­ni Duchem Świę­tym” (Dz 1,5).

Chrzest w Duchu Świę­tym jest bowiem doświad­cze­niem, któ­re pozwa­la nam wejść w oso­bi­stą komu­nię z Bogiem i uczest­ni­czyć w Jego powszech­nej woli zbaw­czej, zdo­by­wa­jąc dar pare­zji, odwa­gi, czy­li zdol­ność do wypo­wia­da­nia sło­wa „jako dzie­ci Boże”, nie tyl­ko jako ludzie, ale dzie­ci Boże: sło­wa jasne­go, wol­ne­go, sku­tecz­ne­go, peł­ne­go miło­ści do Chry­stu­sa i bra­ci.

Dla­te­go nie trze­ba wal­czyć o zyska­nie lub zasłu­że­nie na dar Boży. Wszyst­ko jest dane za dar­mo i we wła­ści­wym cza­sie. Pan daje wszyst­ko dar­mo, bez­in­te­re­sow­nie. Zba­wie­nia się nie kupu­je, za nie się nie pła­ci: jest darem dar­mo danym. (…)

Zmar­twych­wsta­ły zachę­ca swo­ich uczniów, aby sami nie „wytwa­rza­li” misji, lecz ocze­ki­wa­li, aż Ojciec oży­wi ich ser­ca swo­im Duchem, aby mogli zaan­ga­żo­wać się w misyj­ne świa­dec­two, zdol­ne pro­mie­nio­wać z Jero­zo­li­my do Sama­rii i wyjść poza gra­ni­ce Izra­ela, aby dotrzeć na obrze­ża świa­ta.

Apo­sto­ło­wie razem prze­ży­wa­ją to ocze­ki­wa­nie, prze­ży­wa­ją je jako rodzi­na Pana, w Gór­nej Sali czy­li Wie­czer­ni­ku, któ­re­go mury nadal są świad­ka­mi daru, poprzez któ­ry Jezus wydał się swo­im uczniom w Eucha­ry­stii. A jak ocze­ku­ją na siłę, dýna­mizm Boga? Modląc się z wytrwa­ło­ścią. (…)

Pro­śmy tak­że i my Pana o cier­pli­wość ocze­ki­wa­nia na Jego kro­ki, aby­śmy nie chcie­li „wytwa­rzać” Jego dzie­ła i byśmy trwa­li posłusz­ni modląc się, przy­zy­wa­jąc Ducha Świę­te­go i pie­lę­gnu­jąc sztu­kę komu­nii kościel­nej.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Witam ser­decz­nie Pola­ków. Szcze­gól­ne pozdro­wie­nie kie­ru­ję dzi­siaj do mło­dzie­ży, któ­ra w sobo­tę przy­bę­dzie do Led­ni­cy na Spo­tka­nie Mło­dych. Przed Wnie­bo­wstą­pie­niem Pan Jezus zapy­tał Szy­mo­na Pio­tra: „Czy kochasz mnie?”. Żału­jąc zapar­cia się Syna Boże­go, wyznał: „Ty wiesz, że cię kocham”. Te sło­wa, będą­ce hasłem wasze­go spo­tka­nia, Bóg powta­rza nie­ustan­nie do każ­de­go w sakra­men­cie Poku­ty i Pojed­na­nia, a zwłasz­cza w Eucha­ry­stii. Uważ­nie słu­chaj­cie Jego gło­su. (…) Pamię­taj­cie, że prze­obra­że­nie się grzesz­ni­ka w świę­te­go, jak w życiu cel­ni­ka z Kafar­naum, jest moż­li­we! Niech was pro­wa­dzi entu­zjazm nawró­co­ne­go ser­ca, a Bóg niech wam bło­go­sła­wi. Ogar­niam was moją modli­twą.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 29 maja br.