Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dzieje Narodu Polskiego

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Prze­ży­wa­jąc dzień Żoł­nie­rzy Nie­złom­nych nale­ży zadać pyta­nie o źró­dło ich deter­mi­na­cji i odna­leźć klucz do zro­zu­mie­nia ich bio­gra­fii, a tak­że isto­ty naro­du, z któ­re­go się wywo­dzą. (…) Ten klucz dał Pola­kom Ojciec Świę­ty Jan Paweł II na pla­cu Zwy­cię­stwa, gdy powie­dział, że czło­wie­ka i dzie­jów Pol­ski nie moż­na zro­zu­mieć bez Chry­stu­sa. Dzie­je naro­du są przede wszyst­kim dzie­ja­mi ludzi. A dzie­je każ­de­go czło­wie­ka toczą się w Jezu­sie Chry­stu­sie. (…) Nie spo­sób zro­zu­mieć dzie­jów naro­du pol­skie­go – tej wiel­kiej tysiąc­let­niej wspól­no­ty, któ­ra tak głę­bo­ko sta­no­wi o mnie, o każ­dym z nas – bez Chry­stu­sa. (…) Fun­da­ment sza­cun­ku dla sie­bie i miło­ści do Ojczy­zny, tego co w nas naj­szla­chet­niej­sze, może­my zna­leźć jedy­nie w Bogu, któ­re­mu chce­my słu­żyć całym ser­cem, ze wszyst­kich sił i całą swą duszą. (…) Oczy gene­ra­ła Augu­sta Fiel­dor­fa Nila patrzą dziś na nas po tylu już latach. Czu­je­my na sobie jego spoj­rze­nie, tak jak czu­je­my na sobie spoj­rze­nie wie­lu, w więk­szo­ści nie­zna­nych nam z imie­nia i nazwi­ska Żoł­nie­rzy Nie­złom­nych. Te oczy mówią w spo­sób nie­po­zo­sta­wia­ją­cy naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści: dziś świę­ta spra­wa Rze­czy­po­spo­li­tej i jej przy­szło­ści doty­ka każ­de­go z nas, doty­ka tak­że cie­bie. Te oczy wyda­ją roz­kaz, zapi­sa­ny przez Zbi­gnie­wa Her­ber­ta w jego „Prze­sła­niu Pana Cogi­to”: „Bądź wier­ny. Idź”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium św. Ojca Pio w War­sza­wie w Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, 1 III 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski