Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Eucharystia jest źródłem misji

ks. bp Jerzy Mazur

Eucha­ry­stia umac­nia nas w jed­no­ści z Chry­stu­sem, budu­je Kościół i jest źró­dłem misji. Nie­za­leż­nie, czy jest spra­wo­wa­na we wspa­nia­łych świą­ty­niach w Euro­pie czy też skrom­nych i ubo­gich kościo­łach i kapli­cach w Afry­ce, Ame­ry­ce Łaciń­skiej, Azji i Oce­anii, jed­no­czy wie­rzą­cych i pobu­dza do dzie­le­nia się wia­rą. Eucha­ry­stia koń­czy się zachę­tą, byśmy z Chry­stu­sem szli do bliź­nich, dale­kich lub bli­skich. Przy­po­mi­na, że jeste­śmy posła­ni z Ewan­ge­lią do świa­ta, któ­ry jesz­cze jej nie poznał. Jest wezwa­niem do dawa­nia świa­dec­twa wie­rze i miło­ści oraz do zdo­by­wa­nia serc dla Boga. Ci, któ­rzy są ucznia­mi Chry­stu­sa i gro­ma­dzą się we wspól­no­cie modli­twy i Ofia­ry Eucha­ry­stycz­nej sta­ją się zara­zem misjo­na­rza­mi. Nikt nie może zatrzy­mać rado­ści ze zba­wie­nia wyłącz­nie dla sie­bie! Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi uświa­da­mia nam naszą odpo­wie­dzial­ność za gło­sze­nie Chry­stu­sa w świe­cie. Nawet jeśli nie wyjeż­dża­my do kra­jów misyj­nych, jeste­śmy misjo­na­rza­mi. Poprzez modli­twy oraz ofia­ry wspie­ra­my misjo­nar­ki i misjo­na­rzy w ich nie­ła­twej posłu­dze. Razem z nimi daje­my chrze­ści­jań­skie świa­dec­two miło­ści bliź­nie­go. Czy­ni­my to, cze­go uczy­my się pod­czas każ­dej Mszy świę­tej, słu­cha­jąc sło­wa Boże­go i posi­la­jąc się Cia­łem Pana. Eucha­ry­stia, umac­nia nas w wie­rze i wzbu­dza zapał misyj­ny. Jest wezwa­niem do codzien­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia misyj­ne­go. Dziś jed­no­czy­my się w modli­twie z 1903 misjo­nar­ka­mi i misjo­na­rza­mi z Pol­ski, gło­szą­cy­mi orę­dzie ewan­ge­licz­ne w 98 kra­jach misyj­nych. Z rado­ścią dzię­ku­je­my Bogu za ich trud apo­stol­ski, cier­pie­nia i pra­ce, poprzez któ­re w świe­cie roz­ra­sta się wspól­no­ta wie­rzą­cych w Chry­stu­sa.

Komu­ni­kat na II Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu „Ad Gen­tes” – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi, 2 III 2020 r.

ks. bp Jerzy Mazur
Biskup Ełc­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Misji