Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Europa Christi” – parasol dla Europy

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Z rado­ścią zauwa­ża­my, że Euro­pa się budzi i dostrze­ga, iż ma chrze­ści­jań­skie korze­nie. Ruch „Euro­pa Chri­sti” sty­mu­lu­je tę świa­do­mość. Maso­ne­ria świa­to­wa bowiem i dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ni ate­iści pod­ję­li zde­cy­do­wa­ną woj­nę z chrze­ści­jań­stwem. I nie jest to spra­wa ostat­nich lat, lecz zwłasz­cza koń­ca XIX i począt­ku XX wie­ku. Filo­zo­fo­wie zachod­ni, szcze­gól­nie nie­miec­cy, dali wów­czas inte­lek­tu­al­ny pod­kład do nik­czem­no­ści, jakie spo­tka­ły ludz­kość  XX wie­ku. To ate­izmy bol­sze­wic­ki i nazi­stow­ski popro­wa­dzi­ły milio­ny ludzi do guła­gów i obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych. Ale miesz­kań­cy Euro­py i świa­ta jakoś tego nie zauwa­ża­ją, a bez­kar­ni ate­iści chcą dziś zno­wu zapro­po­no­wać czło­wie­ko­wi  już XXI wie­ku spo­sób życia bez norm moral­nych i etycz­nych, wpły­wa­ją na decy­zje poli­tycz­ne i wpro­wa­dza­ją spo­łe­czeń­stwa Euro­py i świa­ta na tory rela­ty­wi­zmu moral­ne­go i oby­cza­jo­we­go. W spo­sób prze­wrot­ny pro­mu­je się szczyt­ne hasła, rozu­mia­ne jako coś naj­bar­dziej nowo­cze­sne­go. Tym spo­so­bem rodzi się nowa for­ma znie­wo­le­nia czło­wie­ka, znie­wo­le­nia spo­łe­czeń­stwa, spo­wo­do­wa­ne­go nie tyl­ko nało­ga­mi – nar­ko­ty­ko­wym lub alko­ho­lo­wym, inter­ne­to­wym itp. – ale znie­wo­le­nia par­tyj­ne­go i wodzow­skie­go. Het­ma­nów mamy dziś wie­lu. Mamy tak­że dyk­ta­to­rów. Kie­dy ktoś sprze­ci­wi się dyk­ta­to­ro­wi par­tyj­ne­mu – muszą być kon­se­kwen­cje.

Dla­te­go trze­ba jak naj­szyb­ciej wró­cić do idei wol­no­ści, któ­rą pro­po­nu­je nam Chry­stus, do któ­rej „nas wyswo­ba­dza” – jak mówi św. Paweł (por. Ga 5,1). Jest to dro­ga czło­wie­ka – dziec­ka Boże­go – wol­ne­go przede wszyst­kim od zła i grze­chu, któ­ry znie­wa­la. Przy­po­mnij­my tu tak licz­nych męczen­ni­ków, któ­ry byli zdol­ni w spo­sób wol­ny dawać świa­dec­two praw­dzie. Demon­stra­cja wol­no­ści to demon­stra­cja nade wszyst­ko wol­no­ści wewnętrz­nej.

ks. inf. Ire­ne­usz Sku­biś

 

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka