Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ewangelia mozaiką pisana

Kaplica Grobu Panskiego

Fun­da­cja Komi­sa­riat Zie­mi Świę­tej w Pol­sce, dla upa­mięt­nie­nia 800-let­niej obec­no­ści fran­cisz­ka­nów w miej­scach świę­tych, przy współ­pra­cy Komi­sa­ria­tów z Mal­ty, Sło­we­nii, Sło­wa­cji i Włoch, a tak­że piel­grzy­mów, przy­ja­ciół oraz dobro­czyń­ców Zie­mi Świę­tej z Pol­ski, ufun­do­wa­ła w sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II na Bia­łych Morzach mozai­ko­we repli­ki trzech kaplic: Gro­ty Zwia­sto­wa­nia z Naza­re­tu, Naro­dze­nia z Betle­jem i Gro­bu Pań­skie­go z Jero­zo­li­my. Tym samym cząst­ka Zie­mi Świę­tej zna­la­zła się w Kra­ko­wie.

 Uro­czy­ste poświę­ce­nie

Odby­ło się 8 czerw­ca br., w wigi­lię Zesła­nia Ducha Świę­te­go, pod prze­wod­nic­twem ks. kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, przy udzia­le dele­ga­ta Kusto­sza Zie­mi Świę­tej o. Fran­ce­sco Pat­to­na i o. Zache­usza Drąż­ka, prze­ło­żo­ne­go wspól­no­ty fran­cisz­kań­skiej przy bazy­li­ce Zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa w Jero­zo­li­mie. Z ziem­skiej ojczy­zny Chry­stu­sa obec­ni byli pol­scy fran­cisz­ka­nie: o. Sewe­ryn Lubec­ki, dyrek­tor Casa Nova w Ain Karem i Piotr Bla­jer, zna­ny pro­fe­sor Stu­dium Bibli­cum Fran­ci­sca­num w Jero­zo­li­mie oraz oso­by świad­czą­ce usłu­gi dla pol­skich piel­grzy­mów w Zie­mi Świę­tej. Nad­to kapła­ni z Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, z gospo­da­rzem i kusto­szem sank­tu­arium – ks. Mate­uszem Hosa­ją na cze­le. Bra­ci Mniej­szych z Pol­ski repre­zen­to­wa­li: mini­ster pro­win­cjal­ny Pro­win­cji Mat­ki Bożej Aniel­skiej w Pol­sce o. Jacek Koman, o. prof. Cele­styn Pacz­kow­ski z Toru­nia, o. Pas­cha­lis Kwo­cza­ła – Komi­sarz Zie­mi Świę­tej w Pol­sce, o. Niko­dem Gdyk i o. Dariusz Sam­bo­ra oraz wice­ko­mi­sa­rze, sio­stry zakon­ne, Damy i Kawa­le­ro­wie Zako­nu Bożo­grob­ców. Ze Sło­we­nii przy­był komi­sarz o. Peter Lavrih. Nie zabra­kło też dobro­czyń­ców z Pol­ski.

Cele­bra­cja poświę­ce­nia kaplic była cie­ka­wie pomy­śla­na i zre­ali­zo­wa­na: otwo­rzy­ło ją pro­ce­syj­ne wej­ście  przy śpie­wie „O Stwo­rzy­cie­lu Duchu Przyjdź”. Ks. Kar­dy­nał zna­kiem krzy­ża roz­po­czął cere­mo­nię. Jej zna­cze­nie dla Kościo­ła w Pol­sce obja­śnił ks. Mate­usz Hosa­ja. Na tele­bi­mie poja­wi­ły się zdję­cia uka­zu­ją­ce pano­ra­mę Naza­re­tu, sank­tu­arium i Gro­tę Zwia­sto­wa­nia. W tle pły­nę­ły sło­wa Ewan­ge­lii o Zwia­sto­wa­niu, czy­ta­ne przez lek­to­ra. Potem uka­za­ły się frag­men­ty obra­zu­ją­ce piel­grzym­kę Jana Paw­ła II do Zie­mi Świę­tej w roku 2000 i jego sło­wa o rodzi­nie. Następ­nie czy­ta­na była Ewan­ge­lia o Naro­dze­niu Pań­skim, pozwa­la­ją­ca prze­nieść się myślą i ser­cem do Betle­jem. Ponow­nie frag­men­ty papie­skiej piel­grzym­ki wraz z homi­lią, tym razem na Pla­cu Żłób­ka. Kolej­nym eta­pem była Ewan­ge­lia o tajem­ni­cy zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa i na tele­bi­mie poka­za­ła się pano­ra­ma Jero­zo­li­my, któ­rej cen­trum sta­no­wi bazy­li­ka Kal­wa­rii i Gro­bu Pań­skie­go. Znów frag­men­ty homi­lii papie­skiej, tym razem  o zna­cze­niu zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa i puste­go gro­bu dla nas piel­grzy­mu­ją­cych do domu Ojca. Ks. kar­dy­nał Dzi­wisz, w asy­ście kil­ku­na­stu osób, udał się za pre­zbi­te­rium i tam po modli­twie doko­nał poświę­ce­nia kaplic, ołta­rzy i mozaik zdo­bią­cych je.

Kon­cep­cja, usy­tu­owa­nie i zna­cze­nie

Kapli­ce znaj­du­ją się za pre­zbi­te­rium, czy­li za głów­nym ołta­rzem kościo­ła gór­ne­go. Z uwa­gi na szczu­płość miej­sca są ze sobą połą­czo­ne. Odno­szą się do naj­waż­niej­szych miejsc w Zie­mi Świę­tej, ści­śle zwią­za­nych z miste­rium nasze­go Zba­wie­nia. Autor, a zara­zem wyko­naw­ca mozaik, o. Mar­co Rup­nik SJ jako cen­tral­ne miej­sce wyda­rzeń zwią­za­nych z Odku­pie­niem ludz­ko­ści wska­zu­je Jero­zo­li­mę, któ­rej mozai­kę moż­na zoba­czyć w trze­ciej kapli­cy, z sym­bo­licz­nym gro­bem Chry­stu­sa. Jest ona nawią­za­niem do sta­ro­żyt­nej mozai­ki bizan­tyj­skiej w Mada­bie w Jor­da­nii. Cho­dzi bowiem o zwró­ce­nie uwa­gi współ­cze­snym, iż Jero­zo­li­ma od cza­sów męki i śmier­ci Zba­wi­cie­la jest celem piel­grzy­mów z całe­go chrze­ści­jań­skie­go świa­ta. To jak­by zobra­zo­wa­nie słów św. Paw­ła: „Gdy­by Chry­stus nie zmar­twych­wstał darem­na jest nasza wia­ra” (por. 1 Kor 15,14). Aby jed­nak mogło dojść do tych zna­czą­cych wyda­rzeń musia­ło być Zwia­sto­wa­nie, zgo­da Maryi i wów­czas dopie­ro naro­dze­nie Jezu­sa, któ­ry po misji gło­sze­nia dobrej nowi­ny pod­jął dzie­ło Zba­wie­nia. Ta spój­na, a zara­zem pięk­nie i wymow­nie zre­ali­zo­wa­na kon­cep­cja z pew­no­ścią będzie przy­cią­gać wzrok i uwa­gę odwie­dza­ją­cych sank­tu­arium. Waż­ne jest też usy­tu­owa­nie tych­że kaplic w papie­skim koście­le, gdyż św. Jan Paweł II, jesz­cze przed wybo­rem, w cza­sie Sobo­ru Waty­kań­skie­go II, piel­grzy­mo­wał do Zie­mi Świę­tej. Oso­ba Syna Boże­go i Jego naucza­nie dla nasze­go Papie­ża były osią, fun­da­men­tem całe­go pon­ty­fi­ka­tu. Choć­by to krót­kie zda­nie, że czło­wiek sam sie­bie nie rozu­mie, ani też ota­cza­ją­ce­go go świa­ta oraz wie­lu wyda­rzeń bez Chry­stu­sa.

Zwień­cze­niem uro­czy­sto­ści były wyra­zy podzię­ko­wań i rado­ści, iż dzie­ło o. Rup­ni­ka, poprzez sym­bo­li­kę przy­bli­ża­ją­cą zbaw­cze wyda­rze­nia z Zie­mi Świę­tej, umoż­li­wia ducho­wą piel­grzym­kę każ­de­mu, kto myślą i ser­cem pra­gnie prze­nieść się do Zie­mi Świę­tej. A mozai­ki, ozda­bia­ją­ce wnę­trze całe­go sank­tu­arium, są nie­wąt­pli­wą ilu­stra­cją tek­stów Pisma Świę­te­go.

Ryszard Hubic­ki