Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Formularz zamówienia płyty DVD

Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

Tygodnik Rodzin Katolickich “Źródło”
proponuje zestaw 3 unikatowych papieskich filmów

  • Płyta DVDA jest to wezwa­nie naj­waż­niej­sze”film o papie­skim ape­lu do modli­twy z I piel­grzym­ki do Ojczy­zny, uka­zu­ją­cy Papie­ża jako męża modli­twy
    ++++++
  • Miło­sier­dzie Boże nadzie­ją dla świa­ta” - doku­ment o Bożym Miło­sier­dziu, tema­cie prze­wod­nim ostat­niej piel­grzym­ki bł. Jana Paw­ła II do Pol­ski
    ++++++
  • Pra­gnę… choć­by życie zło­żyć  w ofie­rze”film o św. Mak­sy­mi­lia­nie Maria Kol­be kano­ni­zo­wa­nym przez Papie­ża Pola­ka.

Ponad 2 godzi­ny war­to­ścio­wych fil­mów
w cenie 24 PLN (wraz z kosz­ta­mi wysył­ki)!
Nie wysy­łaj pie­nię­dzy. Zapła­cisz po otrzy­ma­niu prze­sył­ki.

W celu zamó­wie­nia fil­mu pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­sze­go for­mu­la­rza.

[si-con­tact-form form=‘2’]