Poseł Ożóg z Księ­dzem Bisku­pem Janem Wątro­bą oraz Żoną zmar­łe­go w kata­stro­fie smo­leń­skiej śp gen. Kwiat­kow­skie­go, Kry­sty­ną