Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Godność człowieka

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bóg jest fun­da­men­tem czło­wie­czej god­no­ści i hono­ru, bo god­ność czło­wie­ka, a zwłasz­cza honor żoł­nie­rza to nie są spra­wy czy­sto subiek­tyw­ne, prze­ży­wa­ne przez poszcze­gól­nych ludzi. God­ność czło­wie­ka, poczu­cie jego hono­ru, zwłasz­cza żoł­nier­skie­go, wyni­ka­ją z fun­da­men­tu jakim jest sam Bóg – stwór­ca całe­go świa­ta i stwór­ca czło­wie­ka – isto­ty powo­ła­nej na Jego obraz i podo­bień­stwo, isto­ty wol­nej, a przez to zdol­nej by kochać i by się poświę­cać, tak­że dla Ojczy­zny. (…) Z czy­sto ludz­kie­go punk­tu widze­nia wia­ra w nie­pod­le­głość wyda­wa­ła się absur­dem. Ale wia­ra w Boga, w zmar­twych­wsta­łe­go Pana, kaza­ła wie­rzyć i co raz to nowym poko­le­niom Pola­ków iść i wal­czyć o wol­ność naszą i waszą. (…) Prze­ży­wa­my tę uro­czy­stość kie­ru­jąc nasze modli­twy do Niej – Het­man­ki Woj­ska Pol­skie­go, pro­sząc Boga za Jej wsta­wien­nic­twem, aby bło­go­sła­wi­ła naszej Ojczyź­nie, aby umac­nia­ła ją w dobrych cza­sach, aby bło­go­sła­wi­ła panu pre­zy­den­to­wi i tym wszyst­kim, któ­rzy na swo­ich bar­kach nio­są odpo­wie­dzial­ność za jej wol­ność – wol­ność ducha i wol­ność prze­ży­wa­ną na co dzień, kie­dy może­my rado­wać się wol­ną Ojczy­zną. Pole­ca­my Jej wsta­wien­nic­twu Woj­sko Pol­skie, a szcze­gól­nie 3 Regio­nal­ną Bazę Logi­stycz­ną, któ­ra dzi­siaj wła­śnie cie­szyć się będzie swo­im wła­snym świę­tym sztan­da­rem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na Wawe­lu, pod­czas uro­czy­sto­ści poświę­ce­nia sztan­da­ru 3 Regio­nal­nej Bazy Logi­stycz­nej z udzia­łem Pary Pre­zy­denc­kiej, 16 XI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski