Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Grób Trzech Mędrców

Grób Trzech Mędrców

W bazy­li­ce św. Eustor­giu­sza w Medio­la­nie znaj­du­je się sar­ko­fag z wyrzeź­bio­ną gwiaz­dą betle­jem­ską i napi­sem po łaci­nie: Sepul­crum Trium Mago­rum. To tutaj mia­ły być zło­żo­ne szcząt­ki Trzech Kró­li. Dzi­siaj sar­ko­fag jest pusty. A reli­kwie? Prze­cho­wy­wa­ne są pomię­dzy Medio­la­nem, Bru­ghe­rio a Kolo­nią.

 W Medio­la­nie

Według tra­dy­cji Trzej Mędr­cy powró­ci­li z Jero­zo­li­my po ukrzy­żo­wa­niu Jezu­sa i zosta­li zgła­dze­ni wraz z inny­mi męczen­ni­ka­mi. Ich cia­ła mia­ła póź­niej odzy­skać św. Hele­na i prze­wieźć do Kon­stan­ty­no­po­la. Świę­ty Eustor­giusz – przy­szły biskup – przed osie­dle­niem się w Medio­la­nie otrzy­mał je w darze od Kon­stan­sa I, wnu­ka św. Hele­ny. Reli­kwie Mędr­ców mia­ły być wpro­wa­dzo­ne do mia­sta w cięż­kim mar­mu­ro­wym sar­ko­fa­gu, któ­ry cią­gnę­ły dwa muły. U bram mia­sta muły padły z wycień­cze­nia. Świę­ty Eustor­giusz w tym wła­śnie miej­scu zde­cy­do­wał się wznieść bazy­li­kę.

Pod­czas najaz­du Fry­de­ry­ka I – zwa­ne­go Bar­ba­ros­są – w 1164 roku reli­kwie Mędr­ców zosta­ły zamu­ro­wa­ne w ścia­nie kościo­ła św. Jerze­go na Pała­cu; nie­ste­ty scho­wek został odkry­ty, a cia­ła wykra­dzio­ne i prze­trans­por­to­wa­ne do Kolo­nii. Przez całe lata medio­lań­ski Kościół zabie­gał o spro­wa­dze­nie ciał Mędr­ców do miej­sca ich pier­wot­ne­go pochów­ku. Wresz­cie, w 1906 roku, do bazy­li­ki św. Eustor­giu­sza powró­ci­ły frag­men­ty ciał i ubio­rów, któ­re umiesz­czo­no w kapli­cy Trzech  Mędr­ców, tuż obok puste­go sar­ko­fa­gu. Fakt ten każ­de­go roku uro­czy­ście upa­mięt­nia­ny jest 6 stycz­nia pro­ce­sją Trzech Kró­li, któ­ra bie­rze swój począ­tek w medio­lań­skiej kate­drze pw. Naro­dzin św. Marii i koń­czy się w bazy­li­ce św. Eustor­giu­sza, na wie­ży któ­rej zoba­czy­my nie krzyż – a gwiaz­dę betle­jem­ską.

W Bru­ghe­rio

Świę­to Trzech Kró­li obcho­dzi się uro­czy­ście  nie tyl­ko w Medio­la­nie. Oka­zu­je się, że w Bru­ghe­rio w pół­noc­nych Wło­szech prze­cho­wy­wa­ne są pal­ce Trzech Kró­li, któ­re rze­ko­mo mia­ły pozo­stać w sar­ko­fa­gu nie­zau­wa­żo­ne przez Bar­ba­ros­sę pod­czas kra­dzie­ży ciał. Świę­ty Ambro­ży miał prze­ka­zać je wła­snej sio­strze Mar­ce­li, któ­ra wła­śnie w Bru­ghe­rio ufun­do­wa­ła klasz­tor. Reli­kwie przez wie­le lat były zapo­mnia­ne. Odkry­te w 1613 r., uro­czy­ście prze­trans­por­to­wa­no z klasz­to­ru do kościo­ła św. Bar­tło­mie­ja. Uli­ca, któ­rą prze­szła pro­ce­sja z reli­kwia­mi, do dzi­siaj nazy­wa­na jest uli­cą Trzech Kró­li. Histo­ry­cy jed­nak pre­cy­zu­ją, że na gma­chu świą­ty­ni jest wyry­ty napis o tre­ści: Tem­plum hoc-San­to­rum trium mago­rum-Ossi­bus sin­gu­la­re-Divo Bar­to­lo­ma­eo Apo­sto­lo-Sanc­tus Caro­lus dica­vit. Ozna­cza­ło­by to więc, że kościół św. Bar­tło­mie­ja zostal poświę­co­ny już w 1578 r., przez same­go św. Karo­la Boro­me­usza, jako świą­ty­nia pw. św. Bar­tło­mie­ja i szcząt­ków Trzech Mędr­ców. Reli­kwiarz z pal­ca­mi nazy­wa­ny jest w tutej­szym dia­lek­cie Gli Umitt, co ozna­cza małe posta­ci. Srebr­ny reli­kwiarz przy­brał bowiem kształt trzech minia­tu­ro­wych posta­ci: mło­dzień­ca, męż­czy­zny doj­rza­łe­go i star­ca. Każ­de­go roku 6 stycz­nia zosta­je on wysta­wio­ny do uczcze­nia reli­kwii Trzech Mędr­ców  przez  wier­nych.

W Kolo­nii

Za głów­ne miej­sce prze­cho­wy­wa­nia reli­kwii Trzech Kró­li uwa­ża się jed­nak kate­drę pw. św. Pio­tra i NMP w Kolo­nii, gdzie – w zło­tym reli­kwia­rzu o for­mie arki – w głów­nym ołta­rzu spo­czę­ły reli­kwie ciał tych, któ­rych gwiaz­da zapro­wa­dzi­ła do naro­dzo­ne­go Jezu­sa w Betle­jem.

Alek­san­dra Zapo­tocz­ny