Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Heroldowie Ewangelii

Joăo Scognamiglio Clá Diasa

Wyglą­da­ją jak ryce­rze: brą­zo­wy szka­plerz z kap­tu­rem, na pier­siach bia­ło-czer­wo­ny krzyż, na ser­cu herb brac­twa i wyso­kie czar­ne buty. Bia­ły habit, pas z łań­cu­cha, a przy boku róża­niec. Cho­ciaż nie skła­da­ją ślu­bów, żyją w celi­ba­cie, w duchu rad ewan­ge­licz­nych, w domach wspól­no­to­wych, prze­zna­czo­nych osob­no dla męż­czyzn i osob­no dla kobiet, w atmos­fe­rze bra­ter­skiej pomo­cy i dys­cy­pli­nie.

Herol­do­wie Ewan­ge­lii to sto­wa­rzy­sze­nie wier­nych świec­kich, dzia­ła­ją­ce na pra­wie papie­skim. Wszyst­ko zaczę­ło się dwa­dzie­ścia lat temu, 21 wrze­śnia 1999 r., z ini­cja­ty­wy João Sco­gna­mi­glio Clá Dia­sa, syna hisz­pań­sko-wło­skich emi­gran­tów, któ­ry pra­gnął wieść życie opie­ra­jąc się o naj­wyż­sze cno­ty. W latach 70. ubie­głe­go tysiąc­le­cia sam został ter­cja­rzem kar­me­li­tań­skim. Zało­żo­na przez nie­go wspól­no­ta Herol­dów Ewan­ge­lii zatwier­dzo­na zosta­ła dekre­tem papie­skim 22 lute­go 2001 r., gro­ma­dząc w swo­jej struk­tu­rze tysią­ce mło­dych kobiet i męż­czyzn, pra­gną­cych gło­sić Ewan­ge­lię. 15 sierp­nia br. fun­da­tor wspól­no­ty obcho­dził swo­je 80. uro­dzi­ny, a jego dzie­ło obec­ne jest w 78 kra­jach. Dla Herol­dów, któ­rzy pra­gną przy­jąć sakra­ment Kapłań­stwa, w 2005 r. powsta­ło Vir­go Flos Car­me­li, a dla kobiet powo­ła­nych do życia w zako­nie – Regi­na Vir­gi­num. Do Sto­wa­rzy­sze­nia nale­żą tak­że Towa­rzy­sze, któ­rzy nie żyją we wspól­no­cie, ale czyn­nie współ­pra­cu­ją z Herol­da­mi. Ich stro­jem – któ­ry przy­wdzie­wa­ją pod­czas uro­czy­sto­ści – jest bia­ły płaszcz z krzy­żem.

Apo­sto­lat, cha­ry­zmat, ducho­wość

Ducho­wość Herol­dów Ewan­ge­lii sku­pia się wokół trzech ele­men­tów: Eucha­ry­stii, kul­tu maryj­ne­go i łącz­no­ści z papie­żem, któ­re wid­nie­ją w ich her­bie. Cha­ry­zmat sto­wa­rzy­sze­nia zawar­ty jest w przy­ka­za­niu: „Bądź­cie dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec wasz nie­bie­ski” (Mt 5,48). Apo­sto­lat opie­ra się na nauce i modli­twie według słów Jana Paw­ła II: „Pod­sta­wo­wym celem for­ma­cji świec­kich kato­li­ków jest coraz peł­niej­sze odkry­wa­nie przez nich wła­sne­go powo­ła­nia i coraz więk­sza goto­wość do tego, by żyć nim w wypeł­nia­niu wła­snej misji” (Chri­sti­fi­de­les laici, 58). Jed­nym z punk­tów dzia­łal­no­ści jest apo­sto­lat iko­ny. Herol­do­wie cho­dzą od drzwi do drzwi domów z iko­ną Naj­święt­sze­go Ser­ca Maryi i zapra­sza­ją miesz­kań­ców do modli­twy, efek­tem któ­rej są nie­rzad­ko uzdro­wie­nia cia­ła i… duszy. Są tak­że gło­si­cie­la­mi sekre­tów fatim­skich, nale­żąc do gru­py Kawa­le­rii Maryi. Pro­wa­dzą tzw. misje maryj­ne, pole­ga­ją­ce z kolei na pere­gry­na­cji sta­tuy Mat­ki Bożej Fatim­skiej. Dzia­łal­ność sto­wa­rzy­sze­nia ponad­to opie­ra się na opie­ce litur­gicz­nej kościo­łów i sank­tu­ariów, reda­go­wa­niu mie­sięcz­ni­ka, orga­ni­za­cji reko­lek­cji i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Ewan­ge­li­zu­ją pięk­nem poprzez kul­tu­rę, muzy­kę i sztu­kę. Zrze­sza­jąc się w chó­ry i orkie­stry.

Odczy­tu­jąc zna­ki

Habit Herol­dów Ewan­ge­lii jest pełen sym­bo­li­ki. Na uwa­gę zasłu­gu­je krzyż obec­ny na szka­ple­rzu, nawią­zu­ją­cy do krzy­ża św. Jaku­ba, sym­bo­lu piel­grzy­ma wędru­ją­ce­go do San­tia­go de Com­po­ste­li; piel­grzy­ma poszu­ku­ją­ce­go Domu Ojca. Krzyż roz­cią­ga się na całą dłu­gość szka­ple­rza, bo ten kto idzie za Chry­stu­sem musi nauczyć się dźwi­gać swój krzyż w całym jego cię­ża­rze i wiel­ko­ści. Tak­że wyso­kie buty sym­bo­li­zu­ją misjo­na­rza, któ­ry bez prze­szkód, w desz­czu w bło­cie, kro­czy dro­gą gło­sząc Ewan­ge­lię.

Alek­san­dra Zapo­tocz­ny