Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Nauczy­ciel pyta Jasia: – Jakie kwia­ty naj­bar­dziej lubisz? – Róże. – Pro­szę, napisz to na tabli­cy. – Chy­ba jed­nak wolę maki – mówi Jasio.

Gra w kalam­bu­ry, pani przed­szko­lan­ka sta­ra się, jak może poka­zać lądo­wa­nie tele­mar­kiem. Ma to nasu­nąć dzie­ciom sko­ja­rze­nia z nar­cia­rzem. Pyta: – …dzie­ci, kto to…? Pada odpo­wiedź: – Strach na wró­ble…!

– Jesz­cze raz zapew­niam pana, panie wła­dzo, że ten pies nie jest mój. – Ale za panem idzie. – Pan rów­nież za mną idzie, cho­ciaż do mnie pan nie nale­ży.

Mała Mał­go­sia do pani przed­szko­lan­ki: – Pro­szę pani, ja nie zro­bię już bał­wa­na jak będzie zima. Pani pyta: Dla­cze­go? – bo… bab­cia wszyst­kie mar­chew­ki zuży­ła do surów­ki – odpo­wia­da dziew­czyn­ka.