Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

– Dziad­ku – pyta wnu­czek – czy lecia­łeś samo­lo­tem? – Oczy­wi­ście! – I nie bałeś się?  Bałem się tyl­ko pierw­szy raz… – A potem? – Potem już nigdy nie lata­łem.

Do bacy pod­cho­dzą tury­ści: – Baco, doj­dzie­my tą dro­gą nad Mor­skie Oko? – Jasne, pro­ściut­ko tyl­ko idź­cie. Gdy tury­ści ode­szli, baca mówi sam do sie­bie: – Prze­cie zie­mia jest okrą­gła.

Kate­chet­ka do Jasia na lek­cji reli­gii: – Powiedz mi, mój chłop­cze, kto wszyst­ko widzi, wszyst­ko sły­szy i wszyst­ko wie? – Nasza sąsiad­ka!

– Cześć, jak ty ład­nie wyglą­dasz! Ile obec­nie ważysz?! – W oku­la­rach 60 kilo­gra­mów. – A bez oku­la­rów? – Bez oku­la­rów nie mogę odczy­tać wyni­ku.

Sekre­tar­ka do dyrek­to­ra: Sze­fie, dziś 21 mar­ca, Wio­sna przy­szła!!! – A to na dziś byli­śmy umó­wie­ni? OK, niech wej­dzie.