Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

- Mamo, dla­cze­go na ślub­nym zdję­ciu jesteś na bia­ło ubra­na.
— Agniesz­ko — Bia­ły kolor to znak rado­ści.
— A dla­cze­go tata jest ubra­ny na czar­no?

Mama pro­si cór­kę:
— Idź Kasiu do skle­pu mię­sne­go pana Kazia i zobacz, czy ma nogi cie­lę­ce.
Po powro­cie Kasia oznaj­mia:
-Mamuś, nie mogłam zoba­czyć, bo pan Kazio był w butach.

Hele­na pyta męża po powro­cie z pra­cy:
— Byłeś dzi­siaj u sze­fa w spra­wie pod­wyż­ki?
— Tak Hele­no, byłem.
— Powie­dzia­łeś mu, że jak jej nie dosta­niesz, to się zwol­nisz z pra­cy?
— Dokład­nie tak powie­dzia­łem.
— No i na czym sta­nę­ło?
— Poszli­śmy na kom­pro­mis. On mi nie da pod­wyż­ki, a ja się nie zwol­nię.

Polo­ni­sta pyta Kazia:
— Kaziu, jaki to czas — wszyst­kie dzie­ci śpią?
— Noc, panie pro­fe­so­rze.